fbpx
Back to Top

Značky se kterými pracujeme

Matis Paris je fran­couz­skou mezi­ná­rod­ně uzná­va­nou kos­me­tic­kou znač­kou, kte­rá půso­bí ve svě­tě kos­me­ti­ky už více než 75 let. Matis Paris se řadí mezi pro­fe­si­o­ná­ly v oblas­ti salon­ní péče. Díky jedi­neč­ným pří­prav­kům na pří­rod­ní bázi, spe­ci­ál­ní­mu pro­to­ko­lu, tech­ni­kám a meto­dám kos­me­tic­kých ošet­ře­ní udá­vá znač­ka vyso­ký salon­ní stan­dard po celém svě­tě. Jed­nou z hlav­ních hod­not znač­ky je neu­stá­lá komu­ni­ka­ce s kli­en­ty. Spe­ci­a­lis­té z labo­ra­to­ří Matis Paris vyví­je­jí exklu­ziv­ní služ­by a pra­vi­del­ně zdo­ko­na­lu­jí aktiv­ní ingre­di­en­ce. Neu­stá­le se sna­ží pro­po­jo­vat to nej­lep­ší z vědy a přírody.

Dnes nabí­zí Matis Paris 12 linií zamě­ře­ných na řeše­ní nedo­stat­ků jaké­ho­ko­liv typu pokož­ky. Pří­prav­ky si u nás může­te dopřát, jak při salon­ní péči, tak i pro domá­cí použití.

Pay­ot Paris vznik­la díky vizi mimo­řád­né ženy Nadi Pay­ot. V roce 1913 se jako prv­ní žena své gene­ra­ce sta­la lékař­kou a záhy se roz­hod­la vlo­žit svůj um a odbor­né lékař­ské zna­los­ti do slu­žeb žen­ské krásy.

Inspi­ro­va­la ji balet­ní hvězda Anna Pav­lov a její taneč­ní cho­re­o­gra­fie. V roce 1920 vytvo­ři­la pro­slu­lou tech­ni­ku mode­la­ce obli­če­je pomo­cí 42 pohy­bů, kte­rá do dneš­ních dnů zůstá­vá vizit­kou veš­ke­ré pro­fe­si­o­nál­ní péče fir­my Pay­ot. Mode­la­ce pomo­cí 42 pohy­bů, tahů, před­sta­vu­je péči o pleť s tera­pe­u­tic­kým účin­kem. Dochá­zí při ní k akti­va­ci vnitř­ní­ho cév­ní­ho sys­té­mu, dýcha­cí­ho sys­té­mu, kož­ní tká­ně, sva­lo­vé tká­ně a lym­fa­tic­ké­ho systému.

Všech­ny pro­duk­ty znač­ky Pay­ot jsou vyrá­bě­ny ve vlast­ní labo­ra­to­ři v cen­t­ru Fran­cie. Mezi odbor­nou veřej­nos­tí je Pay­ot pova­žo­ván za der­mokos­me­ti­ku, tj. kos­me­ti­ku s vel­mi význam­ný­mi léčeb­ný­mi účinky.

3LAB je ame­ric­ká znač­ka luxus­ní pěs­tí­cí péče zalo­že­ná v roce 2003 Davi­dem a Eri­cou Chun­go­vý­mi. Celá linie byla vytvo­ře­na týmem dvou che­mi­ků a jed­ním der­ma­to­lo­gem s více než 60 letou zku­še­nos­tí v oblas­ti kos­me­tic­ké­ho prů­mys­lu. Cílem 3LAB není pou­ze se sta­rat o pleť, ale zdo­ko­na­lo­vat ji. 3LAB vyu­ží­vá nej­vyš­ší stu­peň rost­lin­ných slo­žek a pokro­či­lé „sta­te of the art“ vědec­ké tech­no­lo­gie boju­jí­cí pro­ti pří­rod­ním silám a zubu času. Uni­kát­ní vědec­ké postu­py umož­ňu­jí dis­tri­buci anti­o­xi­dač­ních a jiných slo­žek do ple­ti v nej­vyš­ším pro­cen­tu­ál­ním množ­ství v průmyslu.

Mezi jejich pře­vrat­né slož­ky pat­ří Nano- Claire GY tm ,kte­rý revi­ta­li­zu­je pleť a je to vědec­ký pra­men mlá­dí a kme­no­vé buň­ky švý­car­ské­ho jabl­ka Malus Domes­ti­ca, kte­ré odda­lu­jí zna­ky chro­no­lo­gic­ké­ho stár­nu­tí buněk. 3LAB je náhrad­ní hor­mo­nál­ní tera­pie pro Vaši pleť.

E.Mi je mezi­ná­rod­ní znač­kou mód­ní salon­ní mani­k­ú­ry. Je vole­na hvězda­mi, líd­ry neh­to­vé­ho prů­mys­lu a sty­lo­vý­mi žena­mi v 28 zemích svě­ta. E.Mi se těší obli­bě díky evrop­ské kva­li­tě, neu­stá­lým ino­va­cím ve vývo­ji mate­ri­á­lů, jedi­neč­né­mu pří­stu­pu k desig­nu neh­tů a kom­plex­ní­mi obchod­ní­mi řeše­ní­mi pro salo­ny krá­sy. E.Mi je glo­bál­ní znač­ka. K výro­bě svých pro­duk­tů vyu­ží­vá suro­vi­ny dodá­va­né před­ní­mi svě­to­vý­mi doda­va­te­li z Evro­py, Již­ní Kore­je a USA.

Kaž­dá mód­ní sezó­na při­ná­ší novou kolek­ci jem­ných barev a vzo­rů, kte­ré jsou při­pra­ve­né dopl­nit vaše sty­lo­vé oble­če­ní. Znač­ka se pyš­ní tím, že její kolek­ce najde­te v 32 500 nej­lep­ších svě­to­vých kos­me­tic­kých salonech.

Mii­Cos­me­tics deko­ra­tiv­ní kos­me­ti­ka pochá­zí z rodin­né fir­my z Lon­dý­na při­ná­ší širo­ký výběr tren­dy výrob­ků s krás­ný­mi inten­ziv­ní­mi barva­mi, kte­ré jsou nosi­tel­né jak na den, tak i na spe­ci­ál­ní pří­le­ži­tos­ti. Mii je inspi­ro­va­ná přá­ní tisí­ců kos­me­tic­kých salo­nů a SPA po make-upu, kte­rý doká­že více než ostat­ní. Pro­to ve výrob­cích Mii najde­te kom­bi­na­ce kva­lit­ních aktiv­ních látek jako napří­klad sójo­vé pro­tei­ny, Mat­ri­xyl 3000 nebo kme­no­vé buň­ky malin.

Něko­lik dru­hů make-upů, širo­ká řada výrob­ků se 100% obsa­hem mine­rá­lů, nosi­tel­né bar­vy očních stí­nů, rtě­nek nebo tvá­ře­nek. Pro apli­ka­ci jed­not­li­vých výrob­ků může­te vybí­rat ze šest­nác­ti ruč­ně vyrá­bě­ných štět­ců s jem­ným pří­rod­ním vlasem.

Mavex, výrob­ce švý­car­ské pedi­k­ú­ry, pro­dá­vá a vyrá­bí pří­rod­ní kos­me­ti­ku, kte­rá obsa­hu­je léči­vé byli­ny a rost­li­ny ze švý­car­ských Alp. Veš­ke­ré rost­li­ny jsou pěs­to­vá­ny v přís­ně eko­lo­gic­kém sty­lu země­děl­ství a vybí­rá­ny a zpra­co­vá­vá­ny ručně.

Dlou­ho­le­té zku­še­nos­ti v oblas­ti péče o nohy, spo­lu se spo­lu­prá­cí s vyso­ký­mi ško­la­mi a výzkum­ný­mi cen­t­ry, umož­ni­ly fir­mě vytvo­řit uni­kát­ní ošet­ře­ní nohou pod názvem Calluspe­e­ling. Toto ošet­ře­ní se pro­vá­dí pomo­cí spe­ci­fic­kých pro­duk­tů, kte­ré mají vyso­ce efek­tiv­ní účinky.

Všech­ny výrob­ky jsou der­ma­to­lo­gic­ky tes­to­vá­ny a neob­sa­hu­jí para­be­ny, formal­de­hyd, para­fín apod. Absen­ce che­mic­kých pří­sad z nich dělá pro­duk­ty vhod­né i pro vel­mi sen­zi­tiv­ní kli­en­ty. Pro­ni­ka­jí hlu­bo­ko do kůže a jejich par­fe­ma­ce vždy poskyt­ne hlu­bo­ký smys­lo­vý zážitek.

Neyes Brows, pro­duk­to­vá řada, kte­rá tvo­ří revo­lu­ci v úpra­vě obo­čí. At ́už je typ a růst Vaše­ho obo­čí jaký­ko­liv, ten­ké nebo sil­né, svět­lé nebo tma­vé- pro­fe­si­o­nál­ní ošet­ře­ní Neyes obo­čí doko­na­le sla­dí. Doko­na­le sty­li­zo­va­né obo­čí totiž upou­tá. Je vel­mi důle­ži­tou sou­čás­tí sofis­ti­ko­va­né­ho vzhle­du, omla­zu­je tvář, dodá­vá oku jis­kru a svě­ží vzhled.