fbpx
Back to Top

Zásady ochrany osobních údajů

I. Základ­ní ustanovení

1. Správ­cem osob­ních úda­jů pod­le čl. 4 bod 7 naří­ze­ní Evrop­ské­ho par­la­men­tu a Rady (EU) 2016/679 o ochra­ně fyzic­kých osob v sou­vis­los­ti se zpra­co­vá­ním osob­ních úda­jů a o vol­ném pohy­bu těch­to úda­jů (dále jen: „GDPR”) je Mgr. Iva Tichá, IČ 735 66 519 se síd­lem U Kap­lič­ky 304, 370 07 Roud­né (dále jen: „správ­ce“).

2. Kon­takt­ní úda­je správ­ce jsou
adre­sa: Matis Paris, Mari­án­ská kasár­na | Praž­ská tří­da 1815/1 | 370 04 Čes­ké Budě­jo­vi­ce 3 
email: info@matisparis-cb.cz
tele­fon: +420 607 504 591

3. Osob­ní­mi úda­ji se rozu­mí veš­ke­ré infor­ma­ce o iden­ti­fi­ko­va­né nebo iden­ti­fi­ko­va­tel­né fyzic­ké oso­bě; iden­ti­fi­ko­va­tel­nou fyzic­kou oso­bou je fyzic­ká oso­ba, kte­rou lze pří­mo či nepří­mo iden­ti­fi­ko­vat, zejmé­na odka­zem na urči­tý iden­ti­fi­ká­tor, napří­klad jmé­no, iden­ti­fi­kač­ní čís­lo, lokač­ní úda­je, síťo­vý iden­ti­fi­ká­tor nebo na jeden či více zvlášt­ních prv­ků fyzic­ké, fyzi­o­lo­gic­ké, gene­tic­ké, psy­chic­ké, eko­no­mic­ké, kul­tur­ní nebo spo­le­čen­ské iden­ti­ty této fyzic­ké osoby.

4. Správ­ce nejme­no­val pově­řen­ce pro ochra­nu osob­ních údajů.


II. Zdro­je a kate­go­rie zpra­co­vá­va­ných osob­ních údajů

1. Správ­ce zpra­co­vá­vá osob­ní úda­je, kte­ré jste mu poskytl/a nebo osob­ní úda­je, kte­ré správ­ce zís­kal na zákla­dě plně­ní Vaší objednávky.

2. Správ­ce zpra­co­vá­vá Vaše iden­ti­fi­kač­ní a kon­takt­ní úda­je a úda­je nezbyt­né pro plně­ní smlouvy.


III. Zákon­ný důvod a účel zpra­co­vá­ní osob­ních údajů

1. Zákon­ným důvo­dem zpra­co­vá­ní osob­ních úda­jů je

 • plně­ní smlou­vy mezi Vámi a správ­cem pod­le čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • opráv­ně­ný zájem správ­ce na posky­to­vá­ní pří­mé­ho mar­ke­tingu (zejmé­na pro zasí­lá­ní obchod­ních sdě­le­ní a news­let­te­rů) pod­le čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

2. Úče­lem zpra­co­vá­ní osob­ních úda­jů je

 • vyří­ze­ní Vaší objed­náv­ky a výkon práv a povin­nos­tí vyplý­va­jí­cích ze smluv­ní­ho vzta­hu mezi Vámi a správ­cem; při objed­náv­ce jsou vyža­do­vá­ny osob­ní úda­je, kte­ré jsou nut­né pro úspěš­né vyří­ze­ní objed­náv­ky (jmé­no a adre­sa, kon­takt), poskyt­nu­tí osob­ních úda­jů je nut­ným poža­dav­kem pro uza­vře­ní a plně­ní smlou­vy, bez poskyt­nu­tí osob­ních úda­jů není mož­né smlou­vu uzavřít či jí ze stra­ny správ­ce plnit,
 • zasí­lá­ní obchod­ních sdě­le­ní a čině­ní dal­ších mar­ke­tingo­vých aktivit.

3. Ze stra­ny správ­ce nedo­chá­zí k auto­ma­tic­ké­mu indi­vi­du­ál­ní­mu roz­ho­do­vá­ní ve smys­lu čl. 22 GDPR.


IV.Doba ucho­vá­vá­ní údajů

1. Správ­ce ucho­vá­vá osob­ní údaje

 • po dobu nezbyt­nou k výko­nu práv a povin­nos­tí vyplý­va­jí­cích ze smluv­ní­ho vzta­hu mezi Vámi a správ­cem a uplat­ňo­vá­ní náro­ků z těch­to smluv­ních vzta­hů (po dobu 15 let od ukon­če­ní smluv­ní­ho vztahu).
 • po dobu, než je odvo­lán sou­hlas se zpra­co­vá­ním osob­ních úda­jů pro úče­ly mar­ke­tingu, nejdéle 15 let, jsou-li osob­ní úda­je zpra­co­vá­vá­ny na zákla­dě souhlasu.

2. Po uply­nu­tí doby ucho­vá­vá­ní osob­ních úda­jů správ­ce osob­ní úda­je vymaže.


V. Pří­jem­ci osob­ních úda­jů (sub­do­da­va­te­lé správce)

1. Pří­jem­ci osob­ních úda­jů jsou osoby

 • podí­le­jí­cí se na dodá­ní zbo­ží / slu­žeb / rea­li­za­ci pla­teb na zákla­dě smlouvy,
 • zajiš­ťu­jí­cí služ­by pro­vo­zo­vá­ní e-sho­pu a dal­ší služ­by v sou­vis­los­ti s pro­vo­zo­vá­ním e-shopu,
 • zajiš­ťu­jí­cí mar­ke­tingo­vé služby.

2. Správ­ce má v úmys­lu pře­dat osob­ní úda­je do tře­tí země (do země mimo EU) nebo mezi­ná­rod­ní orga­ni­za­ci. Pří­jem­ci osob­ních úda­jů ve tře­tích zemích jsou posky­to­va­te­lé mai­lin­go­vých služeb.


VI. Vaše práva

1. Za pod­mí­nek sta­no­ve­ných v GDPR máte

 • prá­vo na pří­stup ke svým osob­ním úda­jům dle čl. 15 GDPR,
 • prá­vo opra­vu osob­ních úda­jů dle čl. 16 GDPR, popří­pa­dě ome­ze­ní zpra­co­vá­ní dle čl. 18 GDPR.
 • prá­vo na výmaz osob­ních úda­jů dle čl. 17 GDPR.
 • prá­vo vznést námit­ku pro­ti zpra­co­vá­ní dle čl. 21 GDPR a
 • prá­vo na pře­no­si­tel­nost úda­jů dle čl. 20 GDPR.
 • prá­vo odvo­lat sou­hlas se zpra­co­vá­ním písem­ně nebo elek­tro­nic­ky na adre­su nebo email správ­ce uve­de­ný v čl. I těch­to podmínek.

2. Dále máte prá­vo podat stíž­nost u Úřa­du pro ochra­nu osob­ních úda­jů v pří­pa­dě, že se domní­vá­te, že bylo poru­še­no Vaše prá­vo na ochra­nu osob­ních údajů.


VII. Pod­mín­ky zabez­pe­če­ní osob­ních údajů

1. Správ­ce pro­hla­šu­je, že při­jal veš­ke­rá vhod­ná tech­nic­ká a orga­ni­zač­ní opat­ře­ní k zabez­pe­če­ní osob­ních úda­jů.
2. Správ­ce při­jal tech­nic­ká opat­ře­ní k zabez­pe­če­ní dato­vých úlo­žišť a úlo­žišť osob­ních úda­jů v lis­tin­né podo­bě.
3. Správ­ce pro­hla­šu­je, že k osob­ním úda­jům mají pří­stup pou­ze jím pově­ře­né osoby.


VIII. Závě­reč­ná ustanovení

1. Ode­slá­ním objed­náv­ky z inter­ne­to­vé­ho objed­náv­ko­vé­ho for­mu­lá­ře potvr­zu­je­te, že jste seznámen/a s pod­mín­ka­mi ochra­ny osob­ních úda­jů a že je v celém roz­sa­hu při­jí­má­te.
2. S těmi­to pod­mín­ka­mi sou­hla­sí­te zaškrt­nu­tím sou­hla­su pro­střed­nic­tvím inter­ne­to­vé­ho for­mu­lá­ře. Zaškrt­nu­tím sou­hla­su potvr­zu­je­te, že jste seznámen/a s pod­mín­ka­mi ochra­ny osob­ních úda­jů a že je v celém roz­sa­hu při­jí­má­te.
3. Správ­ce je opráv­něn tyto pod­mín­ky změ­nit. Novou ver­zi pod­mí­nek ochra­ny osob­ních úda­jů zve­řej­ní na svých inter­ne­to­vých strán­kách a záro­veň Vám zašle novou ver­zi těch­to pod­mí­nek Vaši e-mai­lo­vou adre­su, kte­rou jste správ­ci poskytl/a.