Od lis­to­pa­du na Vás čeká v salo­nu pře­kva­pe­ní. Nově se bude­te potká­vat s neh­to­vou péčí Orly, jež nahra­dí dosa­vad­ní Cathe­ri­ne. Na jihu Čech jsme jedi­ní, komu se poda­ři­lo zís­kat zastou­pe­ní. S péčí Orly se tedy může­te nechat ope­čo­vá­vat pou­ze u nás v Matis Paris CB.

Orly je jed­nou z hlav­ních spo­leč­nos­tí v oblas­ti pří­rod­ní péče o neh­ty. Je to pří­rod­ní neh­to­vá kos­me­ti­ka, kte­rá neob­sa­hu­je žád­né toxic­ké lát­ky. Tech­no­lo­gic­ké postu­py labo­ra­to­ří Orly jsou zce­la odliš­né od tech­nik ostat­ních spo­leč­nos­tí, věnu­jí­cích se neh­to­vé­mu desig­nu. Orly zalo­žil Jeff Pink v roce 1975. Síd­lo fir­my je v Los Ange­les. V USA má více než 30 letou tra­di­ci. Nabí­zí širo­kou šká­lu krás­ných barev­ných odstí­nů laků a Gel FX laků a více než 27 dru­hů péče o neh­ty. Jeff Pink jako prv­ní vytvo­řil fran­couz­skou mani­k­ú­ru pro fil­mo­vé hvězdy. Orly pou­ží­va­jí růz­né celebri­ty, např Madon­na, Cher, Bar­ba­ra Stre­i­sand, Ashley Judd a mno­ho dalších.

Orly má celo­svě­to­vě paten­to­va­ný uzá­věr (Grip­per cap) navr­že­ný v Itá­lii, umož­ňu­jí­cí jed­no­du­ché ote­ví­rá­ní a vel­mi snad­nou apli­ka­ci laku. Tren­dem jsou pří­rod­ní, krás­né, zdra­vé a upra­ve­né nehty. 

Kro­mě péče o pří­rod­ní neh­ty, mani­k­ú­ry a pedi­k­ú­ry nabí­zí Orly zce­la novou uni­kát­ní tech­no­lo­gii gelo­vé­ho sys­té­mu Gel FX laků. Jako prv­ní nabí­zí Orly gelo­vé laky na pří­rod­ní bázi, kte­ré vydr­ží až 4 týd­ny. Vaše neh­ty jsou tedy nejen krás­né, ale dosta­nou i vita­mí­no­vou infu­zi. Orly násle­du­je mód­ní tren­dy a vždy ved­le stá­lé kolek­ce při­pra­ví i kolek­ce sezon­ní. Má jedi­neč­né slo­že­ní pro výži­vu, pev­né neh­ty, stá­lost bar­vy a lesk. Ceník jed­not­li­vých ošet­ře­ní nalez­ne­te zde.