Epilační vosky, vyvinuté speciálně pro citlivé oblasti jako obličej, podpaží a třísla. 


NOVINKA v Matis Paris Beau­ty Insti­tu­te! Nabí­zí­me Vám ten nej­vyš­ší svě­to­vý stan­dard epi­la­ce. Vosky Lycon jsou vel­mi výkon­né, šetr­né a vyro­be­ny z těch nej­kva­lit­něj­ších pří­rod­ních ingre­di­en­cí. Základ tvo­ří směs spe­ci­ál­ní prys­ky­řic, vče­lí­ho vosku a aro­ma­tic­kých olejů, obo­ha­cen je o aloe vera, azu­len, heř­má­nek, levan­du­li či růži, tak­že je vhod­ný i pro cit­li­vou pokožku.

Kré­mo­vé vosky LYCON jsou spe­ci­ál­ně vyvi­nu­ty pro epi­la­ci cit­li­vých oblas­tí jako obli­čej, pod­pa­ží a třís­la. Pora­dí si s jakým­ko­liv typem chloup­ků a jsou skvě­lé na epi­la­ci brazilskou.

Vítěz v kate­go­rii epi­lač­ních pří­prav­ků na Bri­tish Beau­ty Awards 2018, 2015 a 2014!


P
roč si dopřát epi­la­ci s voskem LYCON?
– odstra­ňu­je chloup­ky již od dél­ky 1 mm
– vyro­ben pou­ze z těch nej­kva­lit­něj­ších pří­rod­ních ingre­di­en­cí
– nejmé­ně boles­ti­vý vosk na trhu
– vhod­ný i pro cit­li­vou pokož­ku
– redu­ku­je zarůs­tá­ní chloup­ků
– jako jedi­ný vosk na čes­kém trhu se apli­ku­je na ole­jem ošet­ře­nou pokož­ku!!!
– 100% ochra­na pokož­ky a už žád­ná pig­men­ta­ce
– pou­ží­ván po celém svě­tě ve špič­ko­vých salo­nech a spa (70 zemí)
– oblí­ben mezi celebri­ta­mi – Vic­to­ria Bec­kham, Demi Moo­re, Uma Thur­man, Sien­na Miller aj.
– na trhu od roku 1978 – dlou­ho­le­tá tra­di­ce a pro­vě­ře­ná kva­li­ta
– výsle­dek hlad­ké pokož­ky bez chloup­ků vždy zaru­čen
– žád­ná zarud­lá pokož­ka či aler­gic­ké reak­ce, výbor­ný pro kli­en­ty s cit­li­vou ple­tí či těhot­né dámy
– vítěz v kate­go­rii epi­lač­ních pří­prav­ků na Bri­tish Beau­ty Awards 2018, 2015 a 2014


VIDEO – ukáz­ka epi­la­ce vosky LYCON