Vlo­ni tou­to dobou jsem si význam­ně oddech­la. Vel­ká rekon­struk­ce byla úspěš­ně za námi a chvá­la Vás, kli­en­tek, pro mě byla znám­kou toho, že jsme s kole­gy­ně­mi odved­li dobrou práci.

Rok se s rokem sešel a já sto­jím před dal­ším, mno­hem bolest­něj­ším stě­ho­vá­ním. Zprá­va o výpo­vě­di  z nájmu mě zastih­la upro­střed jar­ních dní. Nejdřív jsem tomu nemoh­la uvě­řit. Stří­da­ly se u mě poci­ty nespra­ve­dl­nos­ti, vzte­ku a mar­nos­ti. Postu­pem času jsem se uklid­ni­la a vza­la to z dru­hé strán­ky. Není to snad zna­me­ní z hora, že bych měla jít kupře­du a pra­co­vat na novém roz­vo­ji Matis Paris CB?

Pak při­šlo zlo­mo­vé roz­hod­nu­tí. Udě­lat kom­plet­ní nový face­lift salo­nu. A roz­to­čil se kolo­toč jed­ná­ní, pro­hlí­dek a úřa­do­vá­ní. Dnes Vám s rados­tí mohu ozná­mit, že již brzy bude­me na novém, trou­fám si říci lep­ším mís­tě. Naším novým domo­vem se sta­nou Mari­án­ská Kasár­na na Praž­ské tří­dě. Zůstá­vá­me tak v blíz­kos­ti cen­t­ra a záro­veň máme vyře­še­ný pro­blém s par­ko­vá­ním. V našem bez­pro­střed­ním oko­lí jsou dvě parkoviště. 

Celý inte­ri­ér salo­nu je budo­va­ný na míru, přes­ně pod­le mých poža­dav­ků. Bude­me tak schop­né zajis­tit pro Vás vět­ší pohod­lí, inti­mi­tu a kom­fort při ošetření.

V sou­vis­los­ti s tou­to změ­nou jsem se roz­hod­la zažá­dat pří­mo na vede­ní Matis Paris o udě­le­ní nové cer­ti­fi­ka­ce salo­nu. Spl­ni­li jsme veš­ke­ré poža­do­va­né pod­mín­ky Fran­couzů a zís­ka­li povo­le­ní pou­ží­vat nový název – Matis Paris Beau­ty Insti­tu­te. Ten­to sta­tut je vel­mi těž­ké zís­kat, mohou jej pou­ží­vat pou­ze cer­ti­fi­ko­va­né salo­ny, kte­ré pra­cu­jí s kom­plet­ním sor­ti­men­tem znač­ky, jiný­mi slo­vy děla­jí všech­na ošet­ře­ní dle pro­to­ko­lu a dis­po­nu­jí kom­plet­ním sor­ti­men­tem zbo­ží pro maloobchod.

Za to, že jsme upgra­do­va­li na nej­vyš­ší stu­peň, bych chtě­la kro­mě svých děv­čat podě­ko­vat i Vám , Milé kli­ent­ky, pro­to­že bez Vaší pod­po­ry a pomo­ci bychom toho jen těž­ko dosáhli.

V násle­du­jí­cích dnech Vás budu infor­mo­vat o dal­ším vývo­ji a přes­ném ter­mí­nu stě­ho­vá­ní.

Již nyní Vám mohu pro­zra­dit, že na ote­vře­ní máme scho­va­né spe­ci­ál­ní voňa­vé pře­kva­pe­ní pří­mo z fran­couz­ské Pro­van­ce.  

Pře­ji Vám krás­né a KLIDNÉ babí léto

Iva Tichá s kolegyněmi