Back to Top

Salonní ošetření Payot

L’ AUTENTIGUES
L’ AUTENTIGUES45 min.990 Kč Auten­tic­ká masáž PAYOT, 42 pohy­bů, kte­ré vyvi­nu­la zakla­da­tel­ka znač­ky DR. Nad­ja Pay­ot.
L’ AUTENTIGUES EYES45 min.1 290 Kč Ošet­ře­ní oční­ho oko­lí včet­ně mik­ro­ma­sá­že.

 

 

LES ESSENTIELS BEAUTÉ
Les Essen­tiels Beau­té jsou ošet­ře­ní, kte­rá řeší základ­ní potře­by pleti,tj. dodá­ní svě­žes­ti a výži­vy, vyčiš­tě­ní, hyd­ra­ta­ce
FLASH HYDRATANT60 min.1 390 Kč Základ­ní hyd­ra­tač­ní ošet­ře­ní ple­ti, rych­lá deto­xi­ka­ce.
FLASH NETTOYANT60 min.1 290 Kč Základ­ní čis­tí­cí ošet­ře­ní pro všech­ny typy ple­ti.
ECLAT ESSENTIEL75 min.1 590 Kč Ošet­ře­ní pro nevý­raz­nou pleť, kte­ré dodá ener­gii.
HYDRATATION ESSENTIEL (spe­ci­ál­ní hyd­ra­tač­ní lázeň)90 min.1 890 Kč Vyu­ží­va­jí­cí nej­no­věj­ší tech­no­lo­gie spo­je­ní kyse­li­ny hya­lu­ro­no­vé a kolage­nu. Vel­mi výraz­ný osvě­žu­jí­cí „Plum­ping Efect“. Odpo­vě­dí pro una­ve­nou pleť bez zná­mek jasu.
NUTRITION ESSENTIEL90 min.1 590 Kč Inten­ziv­ně vyži­vu­jí­cí ošet­ře­ní pro suchou pleť.
PURETE ESSENTIEL90 min.1 490 Kč Čis­tí­cí ošet­ře­ní pro mast­nou a pro­ble­ma­tic­kou pleť.
DOUCEUR ESSENTIEL90 min.1 590 Kč Zklid­ňu­jí­cí ošet­ře­ní s výraz­ným účin­kem pro­ti čer­ve­ným skvr­nám urče­né pro cit­li­vou pleť.

 

 

LES ABSOLUS BEAUTÉ
Pro­fe­si­o­nál­ní přes­ně cíle­ná péče. Obno­va pev­nos­ti ple­ti. Sjed­no­ce­ní její bar­vy, vyhla­ze­ní vrá­sek.
CAPITAL ABSOLUE105 min.1 790 Kč Deto­xi­kač­ní a anti­o­xi­dač­ní ošet­ře­ní pro doko­na­lou a záři­vou pleť. Vyu­ží­vá mine­rá­lů (mag­ne­tit) k pro­jas­ně­ní a pro­čiš­tě­ní ple­ti.
LISS ABSOLU90 min.1 890 Kč Pee­ling na obno­vu pokož­ky s účin­ky pro­ti drob­ným i hlub­ším vrás­kám. Vyhla­zu­jí­cí ošet­ře­ní všech typů vrá­sek.
LIFT ABSOLU105 min.1 990 Kč Zpev­ňu­jí­cí a lif­tingo­vé ošet­ře­ní na pova­d­lou a povis­lou pleť. Ke zpev­ně­ní pou­ží­vá kolage­no­vou mas­ku na krk a dekolt.

 

 

SUPREME EXPERIENCE
SUPREME EXPERIENCE105 min.2 090 Kč Kom­plex­ní anti-aging ošet­ře­ní, jehož výsled­ky se pozi­tiv­ně pro­je­ví u všech zna­ků stár­nou­cí ple­ti (vrás­ky, povis­lá pokož­ka, ztrá­ta svě­žes­ti a skvr­ny. Glo­bál­ní omla­zu­jí­cí a rege­ne­rač­ní ošet­ře­ní. Pomo­cí Gom­mage s per­lo­vým práš­kem a spe­ci­ál­ní masá­že 42 pohy­bů je docí­le­no výraz­né­ho omla­zu­jí­cí­ho a sce­lu­jí­cí­ho efek­tu. Vše je zakon­če­né mas­kou se stří­br­ný­mi pig­men­ty.