Back to Top

Salonní ošetření Matis Paris

EXPERT TREATMENT
EXPERTNÍ LIFTINGOVÉ OŠETŘENÍ90 min.1 750 Kč Pro­fe­si­o­nál­ní ošet­ře­ní s jedi­neč­ným lif­tingo­vým efek­tem. Uni­ver­zál­ní odpo­věď pro kaž­dou ženu a muže. Cíle­né ošet­ře­ní pro pleť kaž­dé­ho věku, kte­rá pomo­cí ter­mic­ké mas­ky výraz­ně vypne a omla­dí pleť.
EXPERTNÍ HYDRATAČNÍ OŠETŘENÍ60 min.1 350 Kč Pro­fe­si­o­nál­ní ošet­ře­ní pro­ti prv­ním znám­kám stár­nu­tí. Hyd­ra­tač­ní a vyhla­zu­jí­cí ošet­ře­ní. Výživ­né ošet­ře­ní, kte­ré poskyt­ne jem­ný zábal pro kaž­dý typ ple­ti.
EXPERTNÍ CHROMATIS OŠETŘENÍ60 min.1 350 Kč Ošet­ře­ní na cit­li­vou pokož­ku dává ple­ti veš­ke­rou péči a něhu, kte­rou si zaslou­ží. Pokož­ka je zklid­ně­ná, uvol­ně­něj­ší a odol­něj­ší vůči kaž­do­den­ní­mu stre­su.
EXPERTNÍ PURE OŠETŘENÍ60 min.1 350 Kč Ošet­ře­ní zmat­ňu­je lesklou pokož­ku, redu­ku­je maz. Ino­vo­va­né ošet­ře­ní, kte­ré inten­ziv­ně půso­bí na mast­nou pleť. Hloub­ko­vě čis­tí, aby pokož­ka moh­la dýchat.
OŠETŘENÍ PEEL EXPERT60 min.1 450 Kč Remo­de­lač­ní a zpev­ňu­jí­cí ošet­ře­ní kon­tur obli­če­je High tech che­mic­ký pee­ling. Efekt nové pokož­ky.
DENSI AGE EXPERT60 min.1 850 Kč Uni­kát­ní lif­tingo­vé ošet­ře­ní, kte­ré remo­de­lu­je kon­tu­ry tvá­ře. Ošet­ře­ní je zací­le­no na mini­ma­li­za­ci pří­zna­ků ochab­los­ti a postu­pu­jí­cí­ho věku. Po ošet­ře­ní je pleť vypnu­tá, revi­ta­li­zo­va­ná a vrás­ky jsou mini­ma­li­zo­vá­ny.
EXPERT RADIANCE PRO90 min.1 800 Kč Pro­fe­si­o­nál­ní ostře­ní, kte­ré roz­jas­ňu­je a sjed­no­cu­je pleť, jež za zací­le­no na mini­ma­li­za­ci hyper­pig­men­ta­cí růz­né­ho dru­hu. Význam­ně boju­je s již vznik­lý­mi pig­men­to­vý­mi skvr­na­mi a před­chá­zí vzni­ku nových.
EYE EXPERT60 min.1 600 Kč Ošet­ře­ní zamě­ře­né na cit­li­vé oční oko­lí. Kli­nic­ké tes­ty pro­ká­za­ly reduk­ci hlu­bo­kých vrá­sek o 27% po prv­ní apli­ka­ci a sou­čas­ně zvý­še­ní hyd­ra­ta­ce oční­ho oko­lí o 60%. Po ošet­ře­ní je pleť vypnu­tá, revi­ta­li­zo­va­ná a vrás­ky jsou mini­ma­li­zo­vá­ny.
EXPERT NUTRITIVE90 min.1 750 Kč Ošet­ře­ní zamě­ře­né na suchou a vel­mi suchou pleť. Mini­ma­li­zu­je veš­ke­ré pří­zna­ky suchos­ti a napě­tí. Po ošet­ře­ní je pleť vyži­ve­ná a revi­ta­li­zo­va­ná.

 

 

INITIAL TREATMENT
Pro­fe­si­o­nál­ní ošet­ře­ní, jejichž před­nos­tí je rych­lost a skvě­lá účin­nost. Jsou řeše­ním pro uspě­cha­né kli­ent­ky. Ide­ál­ní jako tzv. „Lunch Tre­at­ment“. Ini­ti­a­le tre­at­ment je nová gene­ra­ce otis­ko­vých masek s mno­ha bene­fi­ty. Po 15 min je pleť roz­jas­ně­ná, svě­ží a vypnu­tá. Rych­lost a výsle­dek to jsou důvo­dy, pro kte­ré si kli­ent­ky toto ošet­ře­ní oblí­bí.
INITIAL OŠETŘENÍ Čis­tí­cí60 min.1 550 Kč Omla­zu­jí­cí60 min.1 650 Kč

 

 

PREMIUM TREATMENT
PREMIUM OŠETŘENÍ (aktiv­ní kavi­á­ro­vé ošet­ře­ní)105 min.2 050 Kč Luxus­ní pro­fe­si­o­nál­ní ošet­ře­ní obli­če­je z kavi­á­ro­vé­ho extrak­tu. Má lif­tingo­vé, rege­ne­rač­ní účin­ky, urče­né pro kaž­dý typ ple­ti a kli­ent­ky kaž­dé­ho věku. Vyu­ží­vá nej­mo­der­něj­ší tech­no­lo­gie pou­ží­va­né v este­tic­ké der­ma­to­lo­gii jako je bio­ce­lu­ló­za a kavi­á­ro­vé per­ly.