Back to Top

Přístrojová ošetření

Podrob­něj­ší popis jed­not­li­vých ošet­ře­ní pro­ve­de­me s kaž­dou kli­ent­kou indi­vi­du­ál­ně.
LASEROVÉ OŠETŘENÍ Lase­ro­vé ošet­ře­ní12 min.390 Kč Bios­ti­mu­lač­ním lase­rem (laso­ca­re).24 min.690 Kč
3MAX – omla­ze­ní ple­ti, radi­o­frekven­ce s pod­tla­kem40 min.1 250 Kč Balí­ček 4 ošet­ře­ní 3MAX.4x 40 min.4 400 Kč
GENEO+ (Inten­ziv­ní omla­ze­ní a okys­li­če­ní ple­ti) Pee­ling, mecha­nic­ká masáž45 min.1 590 Kč Radi­o­frekven­ce – lif­tingo­vé ošet­ře­ní 45 min.1 590 Kč Geneo+Komplet 1 – Radi­o­frekven­ce, pee­ling, mecha­nic­ká masáž.75 min.2 000 Kč Geneo+Komplet 2 – Radi­o­frekven­ce, pee­ling, ultra­zvu­ko­vá masáž.75 min.2 100 Kč Balí­ček 4+1 zdar­ma (nut­ná plat­ba celé­ho balíč­ku před zapo­če­tím 1. oš.) ELLISYS (mik­ro­jeh­lič­ko­vá RF, nová gene­ra­ce aktiv­ní mezo­te­ra­pie, špič­ka mezi miniin­va­ziv­ní­mi zákro­ky, vytvá­ří nový kolagen, kte­rý navra­cí ple­ti pev­nost a vyhla­zu­je vrás­ky)60 min.2 500 Kč Hla­vi­ce mik­ro­je­hel (nut­né, kaž­dá kli­ent­ka zakou­pí svou vlast­ní) 900 Kč Apli­ka­ce zne­cit­li­vu­jí­cí­ho kré­mu Emla 200 Kč Balí­ček 4+1 zdar­ma (nut­ná plat­ba celé­ho balíč­ku před zapo­če­tím 1. oš.)
ULTRAZVUK250 Kč Zažeh­le­ní aktiv­ních látek do ple­ti v rám­ci všech ošet­ře­ní.
FOTOEPILACE E-LIGHT (IPL+RF) Odstra­ně­ní žilek, pig­men­ta­ce (cena do 10 pul­zů)1 000 Kč Odstra­ně­ní žilek, pig­men­ta­ce (cena 20 pul­zů a více)1 900 Kč Hor­ní ret390 Kč Tvá­ře790 Kč Pod­pa­ží890 Kč Třís­la1 190 Kč Rame­na + záda4 000 Kč Bři­cho890 Kč Celé paže1 890 Kč Před­lok­tí1 200 Kč Lýt­ka2 400 Kč Steh­na2 700 Kč Celé nohy3 400 Kč
Foto­o­mla­ze­ní30 min.2 390 Kč Balí­ček 3 ošet­ře­ní IPL.3x 30 min.5 900 Kč