fbpx
Back to Top

Přístrojová ošetření

Podrob­něj­ší popis jed­not­li­vých ošet­ře­ní pro­ve­de­me s kaž­dou kli­ent­kou individuálně.
LASEROVÉ OŠETŘENÍ (Bios­ti­mu­lač­ní laser, Lasocare) 12 min.490 Kč 24 min.690 Kč
BioRePeelCl345 min.2 500 Kč Obno­vu­je a omla­zu­je pokož­ku bez injek­cí. Bio­re­vi­ta­li­za­ce, rela­xa­ce, hyd­ra­ta­ce a pee­ling v jed­nom. Zato­čí i s hyper­pig­men­ta­cí. Kolage­no­vý boos­ter, anti­o­xi­dan­ty a lif­tingo­vé aktiv­ní slož­ky účin­ně boju­jí pro­ti stárnutí.

GENEO+ (Inten­ziv­ní omla­ze­ní a okys­li­če­ní pleti) Radi­o­frekven­ce – lif­tingo­vé ošet­ře­ní 45 min.1 790 Kč Pee­ling, mecha­nic­ká masáž45 min.1 990 Kč Geneo+Komplet 1 (obli­čej)60 min.2 300 Kč Radi­o­frekven­ce, pee­ling, na výběr mecha­nic­ká nebo ultra­zvu­ko­vá masáž. Geneo+ Kom­plet 2 obli­čej, krk i dekolt)75 min.2 500 Kč Radi­o­frekven­ce, pee­ling, na výběr mecha­nic­ká nebo ultra­zvu­ko­vá masáž. Balí­ček 4+1 zdar­ma (nut­ná plat­ba celé­ho balíč­ku před zapo­če­tím 1. oš.)
ULTRAZVUK250 Kč Zažeh­le­ní aktiv­ních látek do ple­ti v rám­ci všech ošetření.
SKIN ANALYZER MATIS30 min.500 Kč Změ­ře­ní ple­ti a vytvo­ře­ní osob­ní­ho profilu.
ELLISYS (mik­ro­jeh­lič­ko­vá RF)60 min.2 800 Kč Nová gene­ra­ce aktiv­ní mezo­te­ra­pie, špič­ka mezi miniin­va­ziv­ní­mi zákro­ky, vytvá­ří nový kolagen, kte­rý navra­cí ple­ti pev­nost a vyhla­zu­je vrásky.

Hla­vi­ce mik­ro­je­hel150 Kč (nut­né, kaž­dá kli­ent­ka zakou­pí svou vlastní) Apli­ka­ce zne­cit­li­vu­jí­cí­ho kré­mu Emla300 Kč Balí­ček 4+1 zdar­ma (nut­ná plat­ba celé­ho balíč­ku před zapo­če­tím 1. oš.)
THESERA AIR IN Prů­lo­mo­vo­vá tech­no­lo­gie v oblas­ti Anti­a­gin­gu, zalo­že­ná na prin­ci­pu vyso­kotla­ké vzdu­cho­vé jeh­ly, hus­té­ho, sil­né­ho ultra­zvu­ku a paten­to­va­ných sér. Vyna­hra­dí inva­ziv­ní meto­dy u léka­ře. „Nein­va­ziv­ní invaze“.

Apli­ka­ce 1 séra60 min.3 500 Kč Kaž­dé dal­ší sérum1 500 Kč These­ra Air In vla­so­vé ošet­ře­ní45 min.2 500 Kč Balíč­ky 4+1 zdar­ma