Back to Top

Pravidla Beautyclub

1. ČLENSTVÍ V BEAUTY CLUB
Beau­ty Club je určen všem, kte­ří pra­vi­del­ně a rádi vyu­ží­va­jí slu­žeb kos­me­tic­ké­ho salo­nu MATIS Paris CB. Člen­ství vzni­ká při dru­hé návštěvě salo­nu vypl­ně­ním při­hláš­ky.

2. KLUBOVÁ KARTA BEAUTY CLUB
Kar­ta Beau­ty Club je vydá­vá­na bez­plat­ně. V pří­pa­dě ztrá­ty nebo poško­ze­ní kar­ty Beau­ty Club může­te požá­dat o vydá­ní nové kar­ty. Kar­ta je plat­ná­na dobu neu­r­či­tou, po celou dobu plat­nos­ti věr­nost­ní­ho pro­gra­mu Beau­ty Club. Kar­ta je pře­nos­ná.

3. VÝHODY A ODMĚNY
Bodo­vý sys­tém, roz­dě­le­ný na dvě čás­ti náku­py a na pro­cedu­ry
1 bod=1Kč, počet nasbí­ra­ných bodů = odmě­na

Body za pro­cedu­ry
5000 bodů – pee­ling, masáž a zábal nohou či rukou během kos­me­tic­ké­ho ošet­ře­ní
7000 bodů – mani­k­ú­ra Orly zdar­ma včet­ně laku nebo gel laku
9000 bodů – pedi­k­ú­ra Mavex zdar­ma včet­ně laku nebo gel laku
13 000 bodů – Matis Ini­tial tre­at­ment
15 000 bodů – Radi­o­frekvenč­ní ošet­ře­ní celé­ho obli­če­je včet­ně dekol­tu

Body za náku­py
5 000Kč a výše – vou­cher na 250 Kč
12 000Kč a výše – vou­cher na 1000Kč
18 000Kč a výše – vou­cher na 2000Kč

Šeky je nut­né pou­žít do 1 měsí­ce
Body z obou sku­pin nelze mezi sebou sčí­tat ani mezi sebou pře­vá­dět
Pokud budou šeky vyu­ži­ty, kon­to se nulu­je a začí­ná se sbí­rat od začát­ku

Akč­ní nabíd­ky MATIS, Pay­ot, 3 LAB, Pupa, Make up Fac­to­ry, dár­ky
Naro­ze­ni­no­vý bonus ve for­mě dár­ku či dár­ko­vé­ho vou­che­ru
Kaž­dý člen Beau­ty Club bude pra­vi­del­ně dostá­vat infor­ma­ceo novin­kách a dal­ších výho­dách spo­je­ných se spe­ci­ál­ní­mi akce­mi pro­střed­nic­tvím e-mai­lo­vé infor­ma­ce

4. ZRUŠENÍ NEBO PŘEOBJEDNÁNÍ TERMÍNU OŠETŘENÍ
Ter­mín ošet­ře­ní v kos­me­tic­kém salo­nu MATIS Paris CB lze objed­nat tele­fo­nic­ky při osob­ní návštěvě nebo onli­ne 8 hodin pře­dem (služ­ba bude brzy spuš­tě­na). Posky­to­va­tel si vyhra­zu­je prá­vo, uplat­nit smluv­ní poku­tu ve výši 400kč, pokud nebu­de ter­mín ošet­ře­ní zru­šen nej­poz­dě­ji před­cho­zí kalen­dář­ní den.

5. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Člen Beau­ty Club svým pod­pi­sem na při­hláš­ce sou­hla­sí se zasí­lá­ním mar­ke­tingo­vých infor­ma­cí MATIS Paris CB. Člen Beau­ty Club svým pod­pi­sem na při­hláš­ce výslov­ně sou­hla­sí s tím, že kos­me­tic­ký salon MATIS Paris CB – Mgr. Iva Tichá, Rad­nič­ní ul.136, 370 01České Budě­jo­vi­ce, zpra­co­vá­vá jeho uve­de­né osob­ní úda­je i úda­je zís­ka­né při obchod­ním sty­ku. Na zákla­dě toho­to sou­hla­su je fyzic­ká oso­ba Mgr. Iva Tichá opráv­ně­na zařa­dit osob­ní infor­ma­ce zákaz­ní­ka z pode­psa­né při­hláš­ky Beau­ty Club do data­bá­ze věr­ných zákaz­ní­ků a jako správ­ce s nimi zachá­zí v sou­la­du se záko­nem č. 101/2000 Sb., o ochra­ně osob­ních úda­jů.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Člen­ství v Beau­ty Club lze kdy­ko­li ukon­čit. V tako­vém pří­pa­dě obdr­ží kli­ent vou­che­ry pod­le aktu­ál­ní­ho sta­vu svých bodo­vých kont. Veš­ke­ré odmě­ny v rám­ci klu­bu nejsou práv­ně vyma­ha­tel­né. Mgr. Iva Tichá si vyhra­zu­je prá­vo v pří­pa­dě nut­nos­ti upra­vit Vše­o­bec­ná pra­vi­dla Beau­ty Club. Čle­no­vé klu­bu budou o těch­to změ­nách infor­mo­vá­ni na www.matisparis-cb.cz.