Jaro volá po krás­né a mla­dist­vé ple­ti. Nová sezó­na si žádá omla­ze­ní. Máme rych­lé řeše­ní – Nový pří­stroj Oxy­ge­neo – mlad­ší Vy! Pros­tě to zkuste!

Vaše ces­ta anti-age nemu­sí být boles­ti­vá a plná nožů a jehel. Zkus­te to nein­va­ziv­ně. Oxy­ge­neo je naše nová jar­ní výba­va, kte­rá z Vaší tvá­ře ode­čte pár let. Oxy­ge­neo tech­no­lo­gie je ino­va­tiv­ní ošet­ře­ní ple­ti, jež doká­že nahra­dit i to nej­lep­ší kos­me­tic­ké ošet­ře­ní a sou­čas­ně s tím při­ne­se oka­mži­tě pev­nou, hlad­kou, napja­tou pokož­ku díky okys­li­če­ní kůže, kte­ré při­chá­zí zevnitř a nein­va­ziv­ní infu­zi aktiv­ních revi­ta­li­zač­ních živin po před­cho­zím odstra­ně­ní odum­ře­lé svrch­ní vrst­vy pokož­ky. Po ošet­ře­ní doslo­va zazá­ří­te na jaké­ko­li spo­le­čen­ské akci. Při pra­vi­del­né péči pak při­ná­ší dlou­ho­do­bé efek­ty v omla­ze­ní kůže a to zce­la nein­va­ziv­ní ces­tou. Pomů­že Vám stár­nout poma­lu při zach­po­vá­ní zce­la při­ro­ze­né­ho vzhledu.

Celé ošet­ře­ní trvá při­bliž­ně 40 minut. Efekt je zře­tel­ný ihned po ošet­ře­ní. Nespor­nou výho­dou je i fakt, že Vás neo­me­zí při Vaší běž­né čin­nos­ti. U vel­mi cit­li­vé ple­ti dopo­ru­ču­ji prv­ních 24 hodin po ošet­ře­ní pou­ží­vat hypo­a­ler­gen­ní krém a samo­zřej­mě sun­scre­en. Ošet­ře­ní je vhod­né pro všech­ny typy ple­ti. Léto není pře­káž­kou. Může­te si zvo­lit ze dvou vari­ant ošet­ře­ní: NeoB­right a Neo­Re­vi­ve. NeoB­right je prů­lo­mo­vé řeše­ní, kte­ré díky kyse­li­nám aza­le­o­vé a kojo­vé při­ná­ší bez­kon­ku­renč­ní zesvět­le­ní ple­ti a běle­ní pig­men­ta­cí. Neo­Re­vi­ve s pomo­cí kyse­li­ny hya­lu­ro­no­vé zce­la nově defi­nu­je pro­ti­vrás­ko­vé ošet­ře­ní ple­ti, kdy dochá­zí k obno­vě kolage­nu. Jem­ně hojí a rege­ne­ru­je pleť.

Sou­čás­tí toho­to pří­stro­je je i Tri­po­lár­ní radi­o­frekven­ce, kte­rá je ozna­čo­vá­na za nej­ú­čin­něj­ší nein­va­ziv­ní lif­ting ple­ti. Tato paten­to­va­ná tri­po­lár­ní tech­no­lo­gie náso­bí efek­ty bipo­lár­ní radi­o­frekvenč­ní ener­gie vyu­ži­tím jedi­neč­né­ho sys­té­mu ovlá­dá­ní toku ener­gie mezi tře­mi elek­tro­da­mi. Změ­nou pola­ri­ty jed­not­li­vých elek­trod a jejich akti­va­cí dochá­zí k sou­stře­dě­ní vel­ké­ho množ­ství ener­gie pod pokož­kou. Tou­to meto­dou pře­hří­vá­ní tká­ně je mož­no dosa­ho­vat vidi­tel­ných kli­nic­kých výsled­ků už po prv­ním ošet­ře­ní. Výsled­kem je hlad­ší a pev­něj­ší pokož­ka, reduk­ce jem­ných linek a vrá­sek a cel­ko­vé vylep­še­ní kož­ní struk­tu­ry. Doba trvá­ní ošet­ře­ní závi­sí na dru­hu ošet­řo­va­né oblasti.