BESTSELLER V ÚPRAVĚ OBOČÍ

Lami­na­ce nebo­li Bio fixa­ce obo­čí, či chce­te-li narov­ná­ní pří­rod­ní­ho obo­čí, kte­ré se nepo­sed­ně krou­tí. Tato uni­kát­ní tech­ni­ka zkro­tí kaž­dé obo­čí. Jed­ná se o zvý­raz­ně­ní, posí­le­ní, zafi­xo­vá­ní a narov­ná­ní obo­čí. Zís­ká vět­ší objem, optic­ky se zahus­tí a vyži­ví. Pro­cedu­ra posi­lu­je poško­ze­né chloup­ky a umož­ňu­je nám dosáh­nout poža­do­va­né­ho tvaru.

Efekt vydr­ží 60 dní / Dél­ka pro­cedu­ry 75 minut / Cena 1 399 Kč

The Brow Bar

PRVNÍ A JEDINÝ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
Prv­ní a jedi­ný Brow Bar v Čes­kých Budě­jo­vi­cích je prá­vě u nás v salo­nu. Na jaře toho­to roku jsme po něko­li­ka odbor­ných ško­le­ních zís­ka­li sta­tus The Brow Bar. Jsem pyš­ná na svůj tým, jak se popral s tou­to výzvou. U nás se vše nese ve zna­me­ní při­ro­ze­né krá­sy, tedy i při­ro­ze­né­ho obo­čí. V tom­to duchu zfor­mu­je­me i Vaše obočí.

V našem Brow Baru bude Vaše­mu obo­čí poskyt­nu­ta kom­plex­ní péče od navr­že­ní tva­ru, jeho vymě­ře­ní, výbě­ru správ­né­ho odstí­nu, epi­la­ce okol­ních chloup­ků, zastři­že­ní, až po závě­reč­nou úpra­vou a sty­lin­gem. Celá pro­cedu­ra trvá v závis­los­ti na sta­vu obo­čí 60–90 min.

Jak ošet­ře­ní pro­bí­há?
1. Odlí­če­ní obo­čí spe­ci­ál­ním pří­prav­kem
2. Indi­vi­du­ál­ní kon­zul­ta­ce a sta­no­ve­ní cíle, kte­ré­ho chce­me dosáh­nout 3. Mode­lo­vá­ní obo­čí
4. Bar­ve­ní obo­čí
5. Finál­ní úpra­va (depi­la­ce obo­čí vos­kem, Trea­ding – trhá­ní nití)
6. Dola­dě­ní výsled­né­ho barev­né­ho tónu a tva­ru
7. Pora­den­ství a dopo­ru­če­ná péče

Kro­mě kla­sic­ké úpra­vy pin­ze­tou a násled­né­ho bar­ve­ní barva­mi Refec­to­cils si může­te vybrat ze dvou vari­ant úpra­vy pro doko­na­lé obočí:

Tech­ni­ka Neyes Brows vymě­ře­ní obo­čí, úpra­va vos­kem a nití,
pou­ži­tí spe­ci­ál­ní dlou­ho­tr­va­jí­cí bar­vy NEYES cca 60 min. A nebo naše novin­ka 
Lami­na­ce obo­čí nebo­li Bio fixa­ce obočí.

Vhod­ný kli­ent pro lami­na­ci obo­čí:
1. Ten­ké obo­čí
2. Špat­ná for­ma
3. Nepod­daj­né chloup­ky, kte­ré nelze polo­žit 4. Vybled­lé mís­ty nevy­vá­že­né obo­čí
5. Nespráv­ně ros­tou­cí chloupky

Výho­dy lami­na­ce:
1. Obo­čí vypa­dá při­ro­ze­ně hus­té a dob­ře upra­ve­né bez ohle­du na to, v jaké situ­a­ci či pro­stře­dí se nachá­zí­te.
2. Pra­vi­del­ný tvar obo­čí, kte­rý zvý­raz­ní Vaše oči.
3. Tvr­dé a nepod­daj­né chloup­ky změk­nou a budou posluš­né až po dobu 60 dní.
4. Vše se ode­hrá­vá za poži­tí pří­rod­ních mate­ri­á­lů (pan­the­nol, hyd­ro­li­zo­va­ný kera­tin a tri­pep­tid). 5. Povlak vytvá­ří ochran­nou bari­é­ru, kte­rá pomá­há odo­lá­vat vli­vům vněj­ší­ho prostředí.