Ved­le kos­me­tic­kých ošet­ře­ní nabí­zí­me od říj­na nová pří­stro­jo­vá ošet­ře­ní zací­le­ná na kon­krét­ní pro­blémy ple­ti. Díky uni­kát­ním tech­no­lo­giím, kte­ré umož­ňu­jí pro­stou­pit do hlub­ších vrs­tev der­mis, se v posled­ní době stá­va­jí nedíl­nou sou­čás­tí moder­ní­ho poje­tí péče o pleť.

Pokud se někdo zeptá, co je lep­ší či účin­něj­ší, nee­xis­tu­je jed­no­znač­ná odpo­věď. Vždy závi­sí na indi­vi­du­ál­ních potře­bách kli­en­ta. Pro­to jsem se roz­hod­la, po kon­zul­ta­cích s Vámi, o spo­lu­prá­ci s firmou Mare­ty, kte­rá před­sta­vu­je v oblas­ti pří­stro­jo­vých tech­nik jed­no­ho z pro­vě­ře­ných lídrů.

Od říj­na se tak v urči­té dny může­te objed­nat na násle­du­jí­cí ošetření:

Thermage Ultera

Chce­te zasta­vit pro­ces stár­nu­tí až o deset let? Pak je pro Vás odpo­vě­dí prá­vě Thermage. 
Ther­mage Ulte­ra je jedi­nou nein­va­ziv­ní tech­no­lo­gií s efek­ty odpo­ví­da­jí­cí­mi zákro­kům v este­tic­ké chi­rur­gii. Vypí­ná a kon­tu­ru­je kůži během jedi­né apli­ka­ce bez aneste­zie, bez injek­cí a bez rekon­va­lescen­ce. Ter­máž oddá­lí pří­pad­nou potře­bu plas­ti­ky obli­če­je o 5-10 let.

Cena za ošet­ře­ní / 5000 Kč

Tou­ží­te po krás­ném vypnu­tém obli­če­ji bez zná­mek foto­stár­nu­tí, pig­men­to­vých skvrn a akné? 
Tak prá­vě pro Vás je urče­na kom­plet­ní foto­rej­u­ve­na­ce a odstra­ně­ní pig­men­to­vých skvrn pomo­cí pulz­ní­ho svět­la IPL.

Foto­rej­u­ve­na­ce obli­če­je pomo­cí IPL
Trva­lá epi­la­ce IPL 
Odstra­ně­ní pig­men­to­vých skvrn pomo­cí IPL 
Ošet­ře­ní akné IPL

Fotorejuvenace obličeje pomocí IPL

Foto­rej­u­ve­na­ce obli­če­je i těla je zpev­ně­ní a omla­ze­ní pokož­ky pomo­cí IPL. Jde o zce­la nebo­les­ti­vé a nein­va­ziv­ní ošet­ře­ní. Výsled­kem je hyd­ra­to­va­ná, zpev­ně­ná a vypnu­tá pokožka.

Jak tato meto­da fun­gu­je?
Fun­gu­je na prin­ci­pu zahří­vá­ní der­mis níz­ký­mi dáv­ka­mi svě­tel­né ener­gie. Svě­tel­ný impuls filtro­va­né­ho paprsku je absor­bo­ván pokož­kou, čímž dochá­zí k obno­vě buněk. Ty začnou pro­du­ko­vat kolagen. 
Vyhla­zu­jí se vrás­ky a pokož­ka se zpev­ní a vypíná.

Počet apli­ka­cí 3- 5 
Jak čas­to? 1x měsíčně 
Dél­ka apli­ka­ce 30 min

Ceník:
Jed­no ošet­ře­ní 30 min / 2 390 Kč 
Balí­ček 3 ošet­ře­ní / 5 900 Kč 
BBa­lí­ček 5 ošet­ře­ní / 9 400 Kč

Před a po ošet­ře­ní dopo­ru­ču­je­me vyne­chat solári­um, sau­nu, hor­ké kou­pe­le. Bez­pro­střed­ně před a po ošet­ře­ní se nevy­sta­vuj­te pří­mé­mu slunci.

Trvalá epilace IPL

Pro­vá­dí se pomo­cí nej­no­věj­ší tech­no­lo­gie kom­bi­nu­jí­cí IPL a bipo­lár­ní radi­o­frekven­ci. Ošet­ře­ní je bezbo­lest­né a po něko­li­ka opa­ko­vá­ních vyso­ce účinné.

Jak fun­gu­je?
Ener­gie pochá­ze­jí­cí z xeno­no­vé­ho svět­la je absor­bo­vá­na pig­men­tem chloup­ku. Pře­ne­se­ná ener­gie pak zni­čí jeho kořen a ten­to chlou­pek již dál neros­te. Ošet­ře­ní pomo­cí IPL zlik­vi­du­je koří­nek chloup­ku pou­ze v pří­pa­dě, že se chlou­pek nachá­zí ve fázi růstu. Pokud je chlou­pek ve fázi kli­du, sice vypad­ne během ošet­ře­ní, ale pro­to­že nedo­jde k naru­še­ní kořín­ku, vyros­te zno­vu. Pro­to je nut­né, ošet­ře­ní opakovat.

Počet ošet­ře­ní 6- 12 
Jak čas­to? 1x měsíčně 
Dél­ka 30 min 
Výsled­ky: Prv­ní výsled­ky uvi­dí­te po prv­ní návštěvě. Při ní se poda­ří zlik­vi­do­vat cca 30% vzrost­lých chloupků. 
Cel­ko­vě odstra­ní­me až 95% chloupků.

Jak se na pro­cedu­ru při­pra­vit?
– Nech­te chloup­ky dorůst 2- 3 mm
– Po celou dobu návštěvy chloup­ky netrhhej­te, pou­ze hol­te
– Vyhně­te se soláriu
– Ošet­ře­ní si naplá­nuj­te září až čer­ven
– Po absol­vo­vá­ní se chraň­te před slun­cem a pou­ží­vej­te fak­tor SPF 50

Ceník:
Hor­ní ret / 390 Kč 
Oblast mezi obo­čím / 290 Kč 
Tvá­ře / 790 Kč Krk / 790 Kč 
Bři­cho (oko­lí pupí­ku) / 890 Kč 
Pod­paž­dí / 890 Kč 
Třís­la (biki­ni linie) / 1 190 Kč
Intim­ní par­tie koplet / 3 490 Kč 
Paže / 1 890 Kč 
Lýt­ka / 2 400 Kč 
Steh­na / 2 700 Kč 
Celé nohy / 3 400 Kč 
Celá záda / 2 900 Kč

Odstranění pigmentových skvrn pomocí IPL

Do ošet­řo­va­né oblas­ti vydá­vá IPL krát­ko­do­bý svě­tel­ný impulz. Toto svět­lo je pohl­ce­no bar­vi­vem v pig­men­to­vé skvr­ně, jež je krát­ko­do­bě zahřá­ta na tep­lo­tu 60 stup­ňů cel­sia zni­če­na. Pomo­cí IPL lze efek­tiv­ně odstra­nit hyper­pig­men­ta­ce ve svrch­ní vrst­vě kůže, tedy os slu­níč­ka a foto­stár­nu­tí. Čím mlad­ší je skvr­na, tím lep­ší a rych­lej­ší bývá výsledek.

Počet apli­ka­cí 3-6 
Jak čas­to? 1x měsíčně 
Dél­ka 15- 30 minut

Jak fun­gu­je?
Po ošet­ře­ní se pig­men­to­vá skr­na tma­vě zabar­ví. To zna­me­ná, že tkáň byla zni­če­na, nicmé­ně se stá­le nachá­zí na stej­ném mís­tě, ve svrch­ní vrst­vě pokož­ky. Tato vrst­va se pak při­ro­ze­ně obno­ví během 2 až 3 týd­nů a vytla­čí mrt­vou tkáň na povrch. 
Poté skvr­na zmi­zí a není po ní ani památky.

– Ide­ál­ním obdo­bím pro ošet­ře­ní jsou pod­zim­ní a zim­ní měsí­ce
– Před ošet­ře­ním by kůže nemě­la být opá­le­ná
– Po ošet­ře­ní pou­ží­vat SPF 50+
– Vyhně­te se sau­ně a soláriu

Ceník:
Pig­men­to­vé skvr­ny do 10 impul­zů / 1 000 Kč 
Pig­men­to­vé skvr­ny 20 impul­zů / 1 900 Kč

Ošetření akné IPL

Opět se jed­ná o bezbo­lest­né ošet­ře­ní, kte­ré pro­bí­há při­lo­že­ním hla­vi­ce na posti­že­ná mís­ta. Ener­gie z xeno­no­vé­ho svět­la je absor­bo­vá­na pig­men­tem foli­ku­lu. Mazo­vé žlá­zy se tak uvol­ní a začne dochá­zet k pro­ce­su hoje­ní akné.

Počet apli­ka­cí 2- 4 
Jak čas­to 1x měsíčně 
Dél­ka cca 40 min. v závis­los­ti na veli­kos­ti oš, partie

Ceník:
Oblast obli­če­je / 1800 Kč
Dekolt / 1 900 Kč
Oblast obli­če­je + dekolt / 2 600 Kč
Ošet­ře­ní ramen / 2 400 Kč
Ošet­ře­ní celých zad / 3 590 Kč

Dopo­ru­ču­je se necho­dit bez­pro­střed­ně po ošet­ře­ní na slun­ce ani nevy­u­ží­vat solári­um a sau­nu, vždy apli­ko­vat krém s SPF 50+. Ošet­ře­ní je vhod­né během celé­ho roku.