Chce­te pře­de­jít nedo­ko­na­los­tem ple­ti, kte­ré vzni­ka­jí ve spod­ní vrst­vě, ale zatím jsou okem nevi­di­tel­né? Pak prá­vě pro Vás je urče­na nová, hloub­ko­vá ana­lý­za pleti. 

Skin ana­ly­zer je kos­me­tic­ký pří­stroj, kte­rý doká­že ana­ly­zo­vat i nej­hlub­ší vrst­vy ple­ti a díky tomu je scho­pen stav Vaší ple­ti, kte­rý pou­hým okem nevi­dí­te, roze­brat a násled­ně dopo­ru­čit vhod­né pří­prav­ky a kos­me­tic­ká ošet­ře­ní v salo­nu. Odha­lí tak mís­ta vzni­ku vrá­sek a umož­ní aktiv­ně zabrá­nit jejich tvor­bě. Může­te tak pře­de­jít vidi­tel­ným poško­ze­ním ple­ti. Ana­ly­zer odha­lí kon­di­ci Vaší ple­ti a uvi­dí­te vše, co Vaše pleť skrý­vá. Ana­lý­za je základ pro sesta­ve­ní indi­vi­du­ál­ní­ho pro­gra­mu pro Vaši pleť krok za kro­kem. Díky ní může­te pre­ven­tiv­ně před­chá­zet mož­ným problémům. 

Ana­ly­zér ple­ti vyu­ží­va­jí­cí nej­no­věj­ší tech­no­lo­gii detek­to­ro­vé son­dy digi­tál­ně zpra­co­vá­vá kůži sys­té­mem zpra­co­vá­ní obra­zu, má jedi­neč­né schop­nos­ti. Sle­du­je stav pig­men­tu a stav pokož­ky a měří a sle­du­je tyto změ­ny v del­ším časo­vém hori­zon­tu. Kame­ra si ulo­ží obraz a násled­ně může­te porov­ná­vat z něko­li­ka ana­lýz v prů­bě­hu roku.

Ana­ly­zér ple­ti umož­ňu­je:
· kom­plet­ní ana­lý­zu ple­ti
· srov­ná­ní ple­ti
· 3D ana­lý­zu
· stav kolage­nu v ple­ti, pruž­nost, pev­nost
· urče­ní elas­ti­ci­ty ple­ti
· ana­lý­zu akné
· ana­lý­zu poréz­nos­ti ple­ti · cit­li­vost pleti

Díky těm­to uka­za­te­lům jsme schop­ni vypra­co­vat indi­vi­du­ál­ní plán, jenž pove­de ke zlep­še­ní sta­vu ple­ti. Vyu­ži­je­me mož­nos­ti zkom­bi­no­vat domá­cí péči s péčí s salo­nu. To je nej­lep­ší mož­nost, jak být úspěš­ní v řeše­ní jed­not­li­vých pro­blé­mů pleti.