Back to Top

My o vás pečujeme

Mgr. Iva Tichá

POSTARÁ SE O VAŠI PLEŤ, LÍČENÍ, JEJÍ SPECIALITOU JE DOKONALÉ OBOČÍ

Maji­tel­ka Matis Paris Beau­ty Insti­tu­te v Čes­kých Budě­jo­vi­cích. Pro­vá­dí kos­me­ti­ku, vizá­žis­ti­ku a je také Neyes Brow a Lash Botox sty­list­kou. Kro­mě pro­vo­zu své­ho salo­nu se věnu­je mar­ke­tingo­vým ško­le­ním pro maji­te­le dal­ších kos­me­tic­kých salo­nů. Je jedi­nou auto­ri­zo­va­nou oso­bou pro­fes­ní rekva­li­fi­ka­ce v obo­ru na jihu Čech. V obo­ru kos­me­ti­ky se pohy­bu­je již 20 let. Ved­le Vik­tor­ky a Larin­ky je salon jejím tře­tím dítě­tem.

 

Michaela Hule

POSTARÁ SE O VAŠI PLEŤ, DOKONALÉ LÍČENÍ

Kos­me­tič­ka, Neyes Brow a Lash Botox sty­list­ka. Míša je slu­žeb­ně nej­star­ší člen týmu a v době nepří­tom­nos­ti maji­tel­ky je její zástup­ky­ní. V Matis Paris pra­cu­je 8 let a je jed­ním ze sta­veb­ních pilí­řů salo­nu. Je výbor­ným znal­cem celé­ho sor­ti­men­tu výrob­ků a je pro ni výzvou sesta­vit Vám plán ošet­ře­ní na míru.

 

Denisa Zimmelová

POSTARÁ SE O VAŠI PLEŤ, RUCE, NOHY I NEHTÍKY

Kos­me­tič­ka, mani­kér­ka, pedi­kér­ka, Lash Botox sty­list­ka. Vystu­do­va­la kos­me­tic­kou ško­lu a ote­vře­la si v Pís­ku svůj salon. Po mateř­ské dovo­le­né se pře­stě­ho­va­la do Čes­kých Budě­jo­vic. Absol­vo­va­la něko­lik pro­fes­ních rekva­li­fi­ka­cí. A nyní se vrá­ti­la ke své­mu obo­ru, kte­rý je i jejím vel­kým koníč­kem. Její spe­ci­a­li­tou jsou masá­že růz­né­ho typu.

 

 

 

Nikola Churanová

POSTARÁ SE O VAŠI PLEŤ, RUCE, NOHY I NEHTÍKY

Kos­me­tič­ka, mani­kér­ka, pedi­kér­ka a Lash Botox sty­list­ka. Nik­ča je nejmlad­ší člen týmu a přes­to je odbor­ní­kem na všech­ny dru­hy pedi­k­ú­ry. Ráda si hra­je s barev­ný­mi kom­bi­na­ce­mi, ozdo­ba­mi neh­tů a zají­má se o nej­no­věj­ší tren­dy. Baví jí líče­ní vše­ho dru­hu.