fbpx
Back to Top

My o vás pečujeme

Mgr. Iva Tichá

POSTARÁ SE O VAŠI PLEŤ, LÍČENÍ, JEJÍ SPECIALITOU JE DOKONALÉ OBOČÍ

Maji­tel­ka Matis Paris Beau­ty Insti­tu­te v Čes­kých Budě­jo­vi­cích. Pro­vá­dí kos­me­ti­ku, vizá­žis­ti­ku a je také Neyes Brow a Lash Botox sty­list­kou. Kro­mě pro­vo­zu své­ho salo­nu se věnu­je mar­ke­tingo­vým ško­le­ním pro maji­te­le dal­ších kos­me­tic­kých salo­nů. Je jedi­nou auto­ri­zo­va­nou oso­bou pro­fes­ní rekva­li­fi­ka­ce v obo­ru na jihu Čech. V obo­ru kos­me­ti­ky se pohy­bu­je již 20 let. Ved­le Vik­tor­ky a Larin­ky je salon jejím tře­tím dítě­tem.

Mot­to: „Kaž­dý je strůj­cem své­ho osudu.“

 

Nikola Churanová
(Niky)

POSTARÁ SE O VAŠI PLEŤ, RUCE, NOŽKY I NEHTÍKY

Kos­me­tič­ka, mani­kér­ka a pedi­kér­ka. Nik­ča se spe­ci­a­li­zu­je na Neyes brows a lash lif­ting sty­ling. Zají­má se o líče­ní vše­ho dru­hu a nej­no­věj­ší tren­dy. Kos­me­ti­ka je pro ni váš­ní. Je pro­slu­lá svou rych­los­tí a efek­ti­vi­tou výkonu.

Mot­to: „Nikdy to nevzdá­vej, pro­hra­je jen ten, kdo ztra­tí naději.“ 

 

Adéla Bláhová

POSTARÁ SE O VAŠI PLEŤ, RUCE, NOŽKY I NEHTÍKY

Adéla vystu­do­va­la kos­me­tic­kou ško­lu v Čes­kých Budě­jo­vi­cích. Její spe­ci­a­li­za­cí je sty­ling a bar­ve­ní obo­čí i řas. Také vám ráda udě­lá kos­me­tic­ké ošet­ře­ní, mani­k­ú­ru a pedi­k­ú­ru. Nechy­bí jí chuť se zdo­ko­na­lo­vat v obo­ru a pra­vi­del­ně tak navště­vu­je školení. 

Mot­to: „Činy mlu­ví hla­si­tě­ji než slova.” 

 

Hana Brychtová

POSTARÁ SE O VAŠI PLEŤ, RUCE I NOŽKY

Han­ka vystu­do­va­la obor kos­me­tič­ka zde v Čes­kých Budě­jo­vi­cích. Do naše­ho týmu se při­da­la až poté co vycho­va­la své tři děti. Han­ka je ener­gic­ká a její moti­va­cí je, věno­vat vám tu nej­lep­ší mož­nou péči, a to vše s nad­še­ním a širo­kým úsmě­vem. Posta­rá se o vaši pleť, neh­ty i nohy.

Mot­to: „Žij pří­tom­nos­tí, sni o budouc­nos­ti, uč se minulostí.“ 

 

Monika Cinádrová

POSTARÁ SE O VAŠI PLEŤ, RUCE, NOŽKY I NEHTÍKY

Dal­ší skvě­lou posi­lou naše­ho týmu je Mon­ča, kte­rá se posta­rá o vaši pleť, ruce a nož­ky. Dří­ve pra­co­va­la ve well­ness hote­lu a poté se roz­hod­la jít pro­fe­si­o­nál­ní ces­tou kos­me­tič­ky. Baví ji líče­ní a nyní si roz­ší­ři­la své zna­los­ti v oblas­ti mani­k­ú­ry. Její rados­tí je, když kli­ent­ky odchá­zí spo­ko­je­né a s úsmě­vem na tvá­ři. Jejím cílem je, se neu­stá­le zdo­ko­na­lo­vat. Také vás neo­ši­dí o skvě­le pro­ve­de­nou masáž. 

Mot­to: „Způ­sob, jak začít, je pře­stat mlu­vit a začít dělat.“