Obo­čí je vel­mi důle­ži­tou sou­čás  výra­zu obli­če­je. Tvář bez obo­čí je jako obraz bez rámu. Tak­zva­né vlás­ko­vá­ní obo­čí nebo 3D obo­čí se odbor­ně nazý­vá Microblading.

Jak na to s vlastními chloupky

 • Máte obo­čí říd­ké nebo husté 
 • Chloup­ky Vám chybí
 • Neví­te si rady s tva­rem obočí 
 • Uva­žu­je­te o změ­ně barvy
 • Jsou chloup­ky v obo­čí šedivé 
 • Hle­dá­te pro­fe­si­o­nál­ní pomoc

…Pokud jsou odpo­vě­di ANO

Máme řešení! NEYES Brows

 1. Vypěs­tu­je­me Vaše obo­čí do krá­sy, vytva­ru­je­me a dopl­ní­me. Pro­fe­si­o­nál­ní řeše­ní je NEYES 
 2. Trhá­me obo­čí nití 
 3. Neros­tou Vám chloup­ky – pro­vá­dí­me Microb­la­ding na objednávku

Pokud pat­ří­te k těm šťast­liv­cům, kte­ří mají dosta­tek chloup­ků a úpra­vu obo­čí pro­vá­dí­te jen vytr­há­vá­ním, máme pro vás super službu.

Je rych­lá, přes­ná, vel­mi hygi­e­nic­ká a záro­veň účin­ná. K odstra­ně­ní a vytva­ro­vá­ní obo­čí pou­ží­vá­me spe­ci­ál­ní niť. Nesedře­me Vás z kůže, ale odstra­ní­me přes­ně ty chloup­ky, kte­ré je tře­ba. Svět­lé obo­čí dle potře­by dobar­ví­me do poža­do­va­né­ho ods nu.

Výho­dy této metody:

 • Rych­lost
 • Přes­nost
 • Niž­ší boles vost
 • Vyso­ká hygiena
 • Dlou­ho­do­bý efekt
 • Pou­ži  v obli­če­ji i na celém těle


Na Vaše objed­náv­ky a pří­pad­né dota­zy se budu těšit na tel:+420 607 504 591

Iva Tichá