Back to Top

ELLISYS – prémiová mikrojehličková radiofrekvence

Nová generace aktivní mezoterapie přináší technologii vlasově tenkých zlatých mikrojehliček ke stimulaci požadovaných vrstev pleti.

ELLISYS apli­ka­ce vytvá­ří nový kolagen, kte­rý je ple­ti vlast­ním, při­ro­ze­ným mate­ri­á­lem odpo­věd­ným za její pev­nost a vyhla­ze­ní vrá­sek. Při ošet­ře­ní dochá­zí k apli­ka­ci aktiv­ní ener­gie zla­tý­mi mik­ro­jeh­lič­ka­mi po celé hloub­ce vpi­chu nebo pou­ze na hro­tu pod­le přes­ných poža­dav­ků ple­ti kaž­dé­ho kli­en­ta. číst dál

Světová špička! VOSKY LYCON

Epilační vosky, vyvinuté speciálně pro citlivé oblasti jako obličej, podpaží a třísla.


NOVINKA v Matis Paris Beau­ty Insti­tu­te! Nabí­zí­me Vám ten nej­vyš­ší svě­to­vý stan­dard epi­la­ce. Vosky Lycon jsou vel­mi výkon­né, šetr­né a vyro­be­ny z těch nej­kva­lit­něj­ších pří­rod­ních ingre­di­en­cí. Základ tvo­ří směs spe­ci­ál­ní prys­ky­řic, vče­lí­ho vosku a aro­ma­tic­kých olejů, obo­ha­cen je o aloe vera, azu­len, heř­má­nek, levan­du­li či růži, tak­že je vhod­ný i pro cit­li­vou pokož­ku. číst dál

Lash lifting a Lash botox- Nově v Matis Paris

Vylaďte se na léto!

Krásné řasy bez kompromisů i pro citlivé oči!

Čeká Vás well­nes pobyt, dovo­le­ná u moře, pobyt v nemoc­ni­ci nebo jste aktiv­ní spor­tov­ky­ně a chce­te být v kaž­dém pří­pa­dě upra­ve­ná? Potom je tech­ni­ka Lash lif­ting a Lash botox urče­na prá­vě pro Vás! Potře­bu­je­te totál­ní rekon­struk­ci a posí­le­ní řas, potom je Lash lif­ting a Lash Botox Vaše odpo­věď! číst dál

Nejnovější Analyzér Magic odhalí kondici Vaší pleti!

Chce­te pře­de­jít nedo­ko­na­los­tem ple­ti, kte­ré vzni­ka­jí ve spod­ní vrst­vě, ale zatím jsou okem nevi­di­tel­né? Pak prá­vě pro Vás je urče­na nová, hloub­ko­vá ana­lý­za ple­ti.

Skin ana­ly­zer je kos­me­tic­ký pří­stroj, kte­rý doká­že ana­ly­zo­vat i nej­hlub­ší vrst­vy ple­ti a díky tomu je scho­pen stav Vaší ple­ti, kte­rý pou­hým okem nevi­dí­te, roze­brat a násled­ně dopo­ru­čit vhod­né pří­prav­ky a kos­me­tic­ká ošet­ře­ní v salo­nu. číst dál

Laserová lipolýza – od února nově v Matis Paris!

ZAVÁDĚCÍ AKCE 2+2 zdar­ma
Tato akce pla­tí pro prv­ních deset při­hlá­še­ných!

Zapla­tí­te pou­ze 2 par­tie a dal­ší 2 vybra­né par­tie máte zdar­ma
+ navíc zdar­ma pobyt 30 min. v inf­ra dece, kte­rá
urych­lu­je vypla­vo­vá­ní tuků z lym­fa­tic­ké­ho sys­té­mu. číst dál

Darujte krásu

I letos jsme pro Vás při­pra­vi­li řadu luxus­ních vánoč­ních dár­ko­vých setů.
Pokud si z naší nabíd­ky nevy­be­re­te, při­pra­ví­me Vám luxus­ní kos­me­tic­ký set pří­mo na míru a navíc ušet­ří­te až 20 %. číst dál

Nově v Matis Paris – Thermage a IPL

Ved­le kos­me­tic­kých ošet­ře­ní nabí­zí­me od říj­na nová pří­stro­jo­vá ošet­ře­ní zací­le­ná na kon­krét­ní pro­blémy ple­ti. Díky uni­kát­ním tech­no­lo­giím, kte­ré umož­ňu­jí pro­stou­pit do hlub­ších vrs­tev der­mis, se v posled­ní době stá­va­jí nedíl­nou sou­čás­tí moder­ní­ho poje­tí péče o pleť. číst dál

Jarní detox

Jaro volá, při­ví­tej­te jaro s novou image, má jar­ní roman­ce atd… Také jste si Dámy všimly, že ze všech médií na Vás najed­nou úto­čí tato či podob­ná sdě­le­ní? Ta komerč­ní masáž je oprav­du vel­ká a mno­hou z Vás může i odra­dit. číst dál