Legen­dár­ní řada Repon­sé Jeu­nesse se koneč­ně dočka­la nové­ho kabá­tu. Jako prv­ní jsou uve­de­na dvě zce­la nová séra.

Fun­da­men­tal Nou­rishing Serum a Fun­da­men­tal Toning Serum
Linii Répon­se Jeu­nesse špič­ko­vé fran­couz­ské kos­me­tic­ké znač­ky MATIS Paris nyní roz­ši­řu­je dvo­ji­ce ino­vo­va­ných sér pro opti­mál­ní výži­vu a zpev­ně­ní ple­ti. Obě novin­ky dopl­ňu­jí úči­nek pří­prav­ků pro­ti stár­nu­tí Avan­tAge Jeu­nesse a díky nej­no­věj­ším vědec­kým poznatkům napo­má­ha­jí aktiv­ně zpo­ma­lit půso­be­ní času.

Tajem­ství jejich moci tkví ve výtaž­ku z pur­pu­ro­vé orchi­de­je a bru­si­nek, kte­rý obsa­hu­jí obě dvě nová séra:

– extrakt z pur­pu­ro­vé orchi­de­je (orchis mascula)

Druh orchi­de­je, kte­rý ros­te na roz­sáh­lém úze­mí mezi Evro­pou a Malou Asií. Daří se mu ve vyš­ších nad­moř­ských výš­kách, kde ho nalé­zá­me na vlh­čích lou­kách při okra­jích lesa. Výta­žek se zís­ká­vá z celé rost­li­ny.
Stej­ně jako je orchi­dej sym­bo­lem doko­na­lé krá­sy, tak i její výta­žek napo­má­há k ucho­vá­ní krá­sy a zdra­ví lid­ské pokož­ky. Díky obsa­hu poly­sa­cha­ri­dů a arab­ské gumy má výraz­né zpev­ňu­jí­cí a zjem­ňu­jí­cí účin­ky a díky anti­o­xi­dač­ním poly­fe­no­lům chrá­ní pleť před vol­ný­mi radikály.

– extrakt z brusinek

Malé bru­sin­ko­vé keří­ky pochá­ze­jí ze Sever­ní Ame­ri­ky, ale dnes je může­me běž­ně najít i v Evro­pě. Nej­čas­tě­ji se ale vysky­tu­jí v Kana­dě, kde se pěs­tu­jí ve vel­kém. Bru­sin­ka vyhle­dá­vá pře­de­vším chlad­něj­ší oblas­ti, kde září svý­mi růžo­vý­mi kvě­ty a výraz­ný­mi čer­ve­ný­mi plo­dy slad­ké chu­ti. Do stej­né rodi­ny pat­ří i zná­měj­ší borůvky.

Bru­sin­ky jsou boha­té na poly­fe­no­ly a fla­vo­no­i­dy, kte­ré vypl­ňu­jí pokož­ku, a mají výraz­ný anti­o­xi­dač­ní a pro­ti­zá­nět­li­vý účinek. 

3LAB Super “h” Serum získalo ocenění nejlepší kosmetický výrobek v kategorii anti-oxidačních sér.

Je nám nesmír­ným potě­še­ním ozná­mit, že 3LAB Super “h” Serum zís­ka­lo pres­tiž­ní oce­ně­ní časo­pi­su Allu­re Maga­zi­ne Best of Beau­ty Award – nej­lep­ší kos­me­tic­ký výro­bek v kate­go­rii anti-oxi­dač­ních sér.

Super H Serum je jed­ním z vlaj­ko­vých pro­duk­tů špič­ko­vé ple­ťo­vé kos­me­ti­ky 3LAB. Nabí­zí spous­tu bene­fi­tů, jako jsou pří­rod­ní anti­o­xi­dan­ty, bio­lo­gic­ký růsto­vý hor­mon, efek­tiv­ní reduk­ce linek a vrá­sek, oka­mži­té zpev­ně­ní pokož­ky a v nepo­sled­ní řadě roz­jas­ně­ní a zmír­ně­ní zná­mek její­ho stárnutí.

Znač­ka 3LAB vytvá­ří anti-agin­go­vé pro­duk­ty, jež při­ná­ší pro­ka­za­tel­né výsled­ky. Vnes­la do kos­me­tic­ké­ho prů­mys­lu pře­vrat­né tech­no­lo­gic­ké novin­ky a hod­lá pokra­čo­vat ve výzku­mu nej­no­věj­ších ingre­di­en­cí, aby je moh­la hrdě vlo­žit do svých exklu­ziv­ních přípravků.