Vylaďte se na léto!

Krásné řasy bez kompromisů i pro citlivé oči!

Čeká Vás well­nes pobyt, dovo­le­ná u moře, pobyt v nemoc­ni­ci nebo jste aktiv­ní spor­tov­ky­ně a chce­te být v kaž­dém pří­pa­dě upra­ve­ná? Potom je tech­ni­ka Lash lif­ting a Lash botox urče­na prá­vě pro Vás! Potře­bu­je­te totál­ní rekon­struk­ci a posí­le­ní řas, potom je Lash lif­ting a Lash Botox Vaše odpo­věď!

Lash lif­ting a Lash botox bomb je pro­ces k zato­če­ní, zvý­raz­ně­ní řas, totál­ní rege­ne­ra­ci a vede k omla­ze­ní oka, zvět­še­ní obje­mu řas a posí­le­ní růstu!

Před­sta­vu­je­me Vám ino­va­ci v tva­ro­vá­ní vlast­ních řas. Při­ro­ze­ný způ­sob, jak zvý­raz­nit Vaše řasy bez nut­nos­ti líče­ní na 6 až 8 týd­nů. Při lif­tingu se Vaše řasy vytáh­nou smě­rem naho­ru k obo­čí, optic­ky se tak nato­čí a pro­dlou­ží a díky bar­ve­ní se i vel­mi význam­ně zvý­raz­ní. Pro­cedu­ra Lash lif­ting je vhod­ná pro všech­ny ženy a všech­ny typy řas bez ohle­du na jejich dél­ku, tvar, bar­vu. Pro­kouk­nou kaž­dé oči. Bude­te vypa­dat stá­le upra­ve­ně bez poži­tí řasen­ky či kleš­ti­ček na řasy.

Nejed­ná se o trva­lou na řasy! Tato tech­ni­ka Lash lif­ting a násled­ně Lash botox spo­čí­vá v napnu­tí a zato­če­ní řas na spe­ci­ál­ní sili­ko­no­vou for­mu pomo­cí teku­tin. Výsled­kem jsou zato­če­né jako­by vyta­že­né řasy smě­rem k obo­čí. Dosáh­ne­te tak mno­hem ote­vře­něj­ší­ho pohle­du a Vaše oči se optic­ky zvět­ší. Eli­mi­nu­je se také efekt tzv. spad­lé­ho víč­ka.

Po apli­ka­ci jsou řasy tro­chu sle­pe­né výži­vou, násle­du­jí­cí den, po umy­tí je efekt ješ­tě lep­ší. Po pro­ce­du­ře se dopo­ru­ču­je šetr­né zachá­ze­ní s řasa­mi- 24 hodin neu­mý­vat vodou, nelí­čit a nepo­u­ží­vat odli­ču­jí­cí pří­prav­ky. Po uply­nu­tí této doby, může­te řasy klid­ně i při­lí­čit, ale nebu­de to potře­ba. A pokud i přes­to nalí­čí­te, výsle­dek bude okouz­lu­jí­cí, dosáh­ne­te efek­tu umě­lých řas. Ovšem bez násled­ků.

Odli­čo­vat může­te kla­sic­kým odli­čo­va­čem vhod­ným na oční oko­lí. Nedo­po­ru­ču­je se voděo­dol­ná řasen­ka a kleš­tič­ky na řasy. Mezi jed­not­li­vý­mi návště­va­mi dopo­ru­ču­je­me pou­ží­vat 1x den­ně sérum pro růst a výži­vu řas Hai­r­plus.

Lash lif­ting vydr­ží na řasách 6-8 týd­nů, vli­vem gra­vi­ta­ce a růstu se Vaše řasy vrá­tí do původ­ní­ho sta­vu a je vhod­né pro­cedu­ru opa­ko­vat. Barva na řasách vydr­ží 2- 4 týd­ny v závis­los­ti na tom, zda řasy líčí­te či ne.Je mož­né, při­jít na dobar­ve­ní řas dle potře­by.

Vhod­né pro kli­ent­ky, kte­ré mají rov­né řasy smě­řu­jí­cí dolů, pro ty, kte­ré nechtě­jí pro­dlou­že­né řasy a také pro kli­ent­ky, kte­ré nosi­ly pro­dlou­že­né řasy a po sun­dá­ní potře­bu­jí rege­ne­ra­ci.