ZAVÁDĚCÍ AKCE 2+2 zdar­ma
Tato akce pla­tí pro prv­ních deset přihlášených!

Zapla­tí­te pou­ze 2 par­tie a dal­ší 2 vybra­né par­tie máte zdar­ma
+ navíc zdar­ma pobyt 30 min. v inf­ra dece, kte­rá
urych­lu­je vypla­vo­vá­ní tuků z lym­fa­tic­ké­ho systému.

Cena za ošet­ře­ní jed­né par­tie je 390 Kč. 
7x 2 par­tie – 5 460 Kč 
+ BONUS dal­ší 2 par­tie ZDARMA 
+ BONUS zdar­ma 7x pobyt 30 min. v inf­ra dece v hod­no­tě 2 600 Kč.

Cel­ko­vá doba ošet­ře­ní maxi­mál­ně 70 min. (30 min. lipo­la­ser + 30 min. inf­ra deka)

Pří­stroj bude k dis­po­zi­ci od 1. 2. 2018. Pro­za­tím po dobu jed­no­ho měsí­ce.
Nevá­hej­te a objed­ná­vej­te ihned!

Co je to lase­ro­vá lipo­lý­za?
Lase­ro­vá lipo­lý­za je nová revo­luč­ní nein­va­ziv­ní meto­da pochá­ze­jí­cí ze Spo­je­ných stá­tů ame­ric­kých. Slou­ží k rych­lé a efek­tiv­ní mode­la­ci vaše­ho těla a reduk­ci tuko­vých buněk.

Prin­cip lase­ro­vé lipo­lý­zy spo­čí­vá v emul­ga­ci tuku uvnitř buněk. Zka­pal­ně­ný tuk z buň­ky odchá­zí dočas­ným prů­cho­dem vytvo­ře­ným v buněč­né mem­brá­ně do mezi­bu­něč­né­ho pro­sto­ru. Odtud je pak lym­fa­tic­kým sys­té­mem odve­den ke zpra­co­vá­ní do jater a čás­teč­ně vylou­čen močí.

Ten­to pro­ces má za násle­dek, že se mili­o­ny tuko­vých buněk zmen­ší. To se pro­je­ví výraz­ným úbyt­kem cen­ti­me­t­rů v pro­ble­ma­tic­kých par­ti­ích, jak bylo pro­ká­zá­no v kli­nic­kých stu­di­ích. Lase­ro­vá lipo­lý­za vel­mi efek­tiv­ně napo­má­há ke zmír­ně­ní až odstra­ně­ní celulitidy.

Jak pro­bí­há lase­ro­vá lipolýza?
Svět­lo čer­ve­né­ho lase­ru pro­ni­ká přes pokož­ku do hloub­ky až k vrst­vám tuko­vých buněk. Díky šetr­né­mu výko­nu a opti­ma­li­zo­va­né vlno­vé dél­ce však nepo­ško­zu­je tkáň, cévy a ner­vy. Nao­pak sti­mu­lu­je mito­chon­drie k pro­duk­ci ener­gie, kte­rá je násled­ně vyu­ži­ta ke ště­pe­ní tri­gly­ce­ri­dů na mast­né kyse­li­ny a gly­ce­rol. Poté se zapo­jí lym­fa­tic­ký sys­tém vaše­ho orga­nis­mu, přes nějž se zka­pal­ně­ný tuk dostá­vá do jater. Zde dochá­zí k jeho zpra­co­vá­ní a násled­né­mu vylou­če­ní z těla.

Na jaké výsled­ky se může­te těšit?
Ošet­ře­ní lase­ro­vou lipo­lý­zou vás zba­ví až 20 cen­ti­me­t­rů z oblas­ti pasu, boků, bři­cha a ste­hen. Tuk uvol­ně­ný z tuko­vých buněk vyu­ží­vá tělo jako rych­lý zdroj ener­gie. Je pro­ká­zá­no, že během ošet­ře­ní se uvol­ní 40 – 60 g tuku, což před­sta­vu­je 1600 – 2100 kJ.

Výsled­ky se u lase­ro­vé nein­va­ziv­ní lipo­suk­ce dosta­vu­jí postup­ně. Pro dosa­že­ní maxi­mál­ních výsled­ků dopo­ru­ču­je­me absol­vo­vat pro­cedu­ru 2x – 3x týd­ně. Cel­kem 7 – 10 ošet­ře­ní během jed­no­ho měsíce.

Jaká opat­ře­ní musím dodr­žo­vat po proceduře?
Po ošet­ře­ní lase­ro­vou lipo­lý­zou je nezbyt­né dodr­žo­vat pra­vi­del­ný pit­ný režim. Vypij­te ale­spoň 3 lit­ry teku­tin denně.

Dopo­ru­ču­je­me také zvý­šit fyzic­kou akti­vi­tu, kte­rá pod­po­ru­je odstra­ně­ní uvol­ně­ných tuko­vých buněk.

Jaké par­tie ošetřujeme?
Lase­ro­vou lipo­lý­zou ošet­řu­je­me paže, záda, bři­cho, pas a boky, steh­na a oblast kolen, ale napří­klad také podbradku.

Cena za ošet­ře­ní jed­né par­tie je 390 Kč.