Jaro volá, při­ví­tej­te jaro s novou image, má jar­ní roman­ce atd… Také jste si Dámy všimly, že ze všech médií na Vás najed­nou úto­čí tato či podob­ná sdě­le­ní? Ta komerč­ní masáž je oprav­du vel­ká a mno­hou z Vás může i odra­dit. Člo­věk by málem nevě­děl, kde začít, aby všech­na ta dopo­ru­če­ní sti­hl a na nic neza­po­mněl. Stop. Začně­me reál­ně uva­žo­vat. Pro­to­že vět­ši­nu z Vás znám osob­ně, dovo­lím si být tako­vým malým prů­vod­cem při výbě­ru Vaší správ­né jar­ní péče.

Odpo­či­nek si po nároč­né zimě oprav­du zaslou­ží­te. Ale nejen Vy, ale i Vaše tělo, obli­čej a hlav­ně Vaše uspě­cha­né nohy a cho­di­dla, kte­ré Vám pomá­ha­jí celý den spě­chat  🙂 Dopře­jte si luxus­ní Mavex pedi­k­ú­ru s exfo­li­a­cí a masá­ží nohou. Vyber­te si záři­vý lak č i gel lak a dob­ře se nalaď­te. Při­pra­vi­la jsem pro Vás Akci 2+1. cena toho­to ošet­ře­ní při libo­vol­né kos­me­ti­ce je 650 Kč. Co jsou krás­né nové jar­ní bot­ky bez „upra­ve­ných nohou“? „Naleš­tě­ná bída“ a nebo jak říka­la moje babič­ka : „Navrch huj, uvnitř fuj“.

S pří­cho­dem nové sezó­ny bude­te potře­bo­vat změ­nit i pro­duk­ty, kte­ré pou­ží­vá­te. V zimě to bylo jas­né. Mazat, hyd­ra­to­vat a pro­maš­ťo­vat. Jen­že co s prv­ní­mi jar­ní­mi paprsky? Jaká péče je ta pra­vá? Odzvo­ni­lo hut­ným kré­mům a kry­cím make upům. Tex­tu­ry se mění. Vaše pleť potře­bu­je vol­ně dýchat a nosí se svě­žest na všech fron­tách. Jde o to, aby pleť dosta­la pří­le­ži­tost uká­zat, co v ní je. Co tedy dělat? Je tře­ba zamě­řit se na více fak­to­rů. Hyd­ra­ta­ce, pro­kr­ve­ní, čiš­tě­ní, detox a jar­ní jem­né líče­ní. Přijď­te se roz­jas­nit, věnuj­te své ple­ti ener­gii. Vyu­žij­te výhod­ný balí­ček a ješ­tě dosta­ne­te dárek ve stej­né hod­no­tě zvo­le­né­ho ošetření.

Dal­ší sou­čás­tí jar­ní­ho restar­tu by měl být pee­ling . Díky pee­lin­gu se pleť pro­kr­ví, odstra­ní se odum­ře­lé buň­ky a zjem­ní se. Kro­mě salon­ní­ho pee­lin­gu by se měl pee­ling opa­ko­vat kaž­dých 14 dní, u mast­né ple­ti i 2x týd­ně. Krou­ži­vý­mi pohy­by vyčis­tí­te obli­čej , ale i celé tělo. V této sou­vis­los­ti bych ráda vyzdvih­la novin­ku Od Matis Paris z linie Répon­se Correcti­ve, Face- Renew 100 : Nový ple­ťo­vý pee­ling je určen pro všech­ny typy pokož­ky s výjim­kou mimo­řád­ně cit­li­vé. Sou­čás­tí je mik­ro­a­bra­ziv­ní prá­šek, kte­rý účin­ně odstra­ňu­je odum­ře­lé buň­ky a výraz­ně zjem­ňu­je zhrublou pokož­ku na expo­no­va­ných par­ti­ích. Mimo­to vyhla­zu­je drob­né lin­ky a vrás­ky. Půso­bí dvě­ma způ­so­by: drob­né abra­ziv­ní čás­teč­ky náso­bí cel­ko­vý úči­nek a AHA kyse­li­ny význam­ně pod­po­ru­jí obno­vu kož­ních buněk.

Po pee­lin­gu se namas­kuj­te 🙂 Ano, jed­ná se o slov­ní hříč­ku, ale hyd­ra­tač­ní mas­ka 1x za měsíc v salo­nu  už oprav­du nesta­čí. Mlu­vím z vlas­tí zku­še­nos­ti 🙂 Nedá se přes­ně určit, ale cca od 35 let je salon­ní péče více než nut­ná! V sou­čas­né době je oblí­be­ný trend tzv. she­e­to­vých masek z bio­ce­lu­ló­zy i na domá­cí pou­ži­tí. Mys­lím, skvě­lá vari­an­ta pro kaž­dou z Vás. Rych­lé a vel­mi efek­tiv­ní. Jak o Ita­lech víme, jdou vždy s dobou a mnoh­dy udá­va­jí tren­dy. I Pupa se rych­le zori­en­to­va­la a při­ná­ší hned 6 dru­hů těch­to masek, kte­ré brzy budou k mání v salo­nu. Výho­dou je i jejich pří­jem­ná cena. Pro nároč­něj­ší pak dopo­ru­ču­ji New Per­fect mask od 3 LAB. 100% bavl­na napuš­tě­ná účin­ný­mi lát­ka­mi vypí­ná a redu­ku­je vrás­ky. Sti­mu­lu­je pro­duk­ci fi bro­plas­tu a pod­po­ru­je syn­té­zu kolage­nu. Hyd­ra­tu­je, roz­jas­ňu­je a omla­zu­je. S Vaší ple­tí udě­lá doslo­va divy. Zato­čí s úna­vou a dá se pou­žít opakovaně.

A skvě­lá zprá­va pro milov­ni­ce tělo­vých pro­duk­tů. Od květ­na, mož­ná i dří­ve, bude­me mít v nabíd­ce zce­la novou „tělov­ku Pupa“, kde kro­mě pee­lin­gů, mlék, deo­do­ran­tů, pří­prav­ků na zpev­ně­ní najde­te opa­lo­va­cí řadu plnou skvě­lých vychy­tá­vek na ochra­nu teto­vá­ní, mateř­ských zna­mé­nek, ale i na péči o vla­sy. Ani Pay­ot nele­nil a dopl­nil svou Sun Sensi řadu o výdo­byt­ky moder­ní tech­no­lo­gie tzv. Solár­ní mlhy s SPF 15, 30,50. Jed­no­du­chá apli­ka­ce, skvě­lá tex­tu­ra a vůně, jenž mi kaž­do­roč­ně evo­ku­je moře a dovo­le­nou, u mě zís­ká­vá prim. Za mě „must have produkt“.

Závěr své­ho jar­ní­ho blo­gu bych ráda věno­va­la prá­vě opa­lo­vá­ní. Kaž­do­roč­ně se setká­vám s vel­kou nezna­los­tí a pod­ce­ňo­vá­ním při správ­né vol­bě opa­lo­va­cích pro­duk­tů. Zní to sko­ro jako zaklí­nadlo, ale nepod­ce­ňuj­te SPF vhod­né pro Váš foto­typ. V salo­nu jsme při­pra­ve­ny Vám pora­dit. Je potře­ba řešit výběr vhod­né­ho pří­prav­ku již nyní. V létě by moh­lo být už poz­dě. Ško­dy jed­nou napácha­né už lec­kdy nejdou odstra­nit. Mám na mys­li hyper­pig­men­ta­ce, len­ti­go, melasma. Při správ­né vol­bě SPF zvaž­te tyto aspek­ty: svou pleť a svůj foto­typ, desti­na­ci, kde se bude­te vysky­to­vat a jak dlou­ho cca bude­te na slun­ci pobý­vat. Abychom si správ­ně vybra­ly, je vhod­né vědět, co to vlas­tě SPF je? Sun Pro­tecti­on Fac­tor udá­vá ochra­nu pro­ti UV záře­ní. Zjed­no­du­še­ně se jed­ná o náso­bek doby, kte­rou může­te pobýt na slun­ci, aniž bys­te se spá­li­ly. Tedy pokud se pokož­ka bez SPF spá­lí za 15 min, při pou­ži­tí pří­prav­ku s SPF 10 je to 10x 15 tj. 150 min. bez­peč­né­ho poby­tu na slun­ci. Vzhle­dem k tomu, že se fak­to­ry tes­tu­jí v běž­ném pro­stře­dí, ne na horách a u moře, je nut­né ochra­nu prů­běž­ně obno­vo­vat, ide­ál­ně kaž­dé 2 hodi­ny. Vždy vol­te pří­prav­ky, kte­ré jsou odol­né jak pro­ti UVA, tak i UVB. My nabí­zí­me i ochra­nu buňek, tak­že ke dvě­ma zmi­ňo­va­ných při­bý­vá i UVC.

Příš­tě se v blo­gu budu věno­vat nej­skvě­lej­ší věci, kte­rou si může­te z kos­me­tic­kých pro­duk­tů kou­pit a to je sérum. Teď nás č eká řada ško­le­ní, kde se před­sta­ví úpl­né novin­ky. Těš­te se. 🙂

Věřím, že si z naší nabíd­ky vybe­re­te, tak­že Vám zkrášlí a zpří­jem­ní celé nad­chá­ze­jí­cí obdo­bí. Dělej­te si radost, pečuj­te o sebe, věnuj­te se pře­váž­ně tomu, co sto­jí za to.

Jaro bez kazů na krá­se.
Vám pře­je Iva Tichá s kolegyněmi