fbpx
Back to Top

DEVATERO SALONU

JAK TO U NÁS CHODÍ

Milé kli­ent­ky, klienti,

Věřím, že čas strá­ve­ný u nás v insti­tu­tu bude pro Vás vždy, zas a zno­vu, neza­po­me­nu­tel­ným zážit­kem, při kte­rém zkrás­ní Vaše pleť, nož­ky, ruce, obo­čí a zre­la­xu­je Vaše duše. Aby vše pro­bí­ha­lo ke spo­ko­je­nos­ti nás všech, dovol­te mi, pro­sím, abych Vás v násle­du­jí­cích bodech sezná­mi­la s cho­dem institutu.

  1. Váží­me si Vás i Vaše­ho času, sna­ží­me se, abys­te na objed­na­né ošet­ře­ní byli vza­ti vždy včas. Vás na oplát­ku pro­sím, abys­te necho­di­li poz­dě. Pokud se tak sta­ne, bude­me nuce­ni Vaše ošet­ře­ní o ten­to čas zkrá­tit, neboť po Vás jsou objed­na­ní dal­ší klienti.
  2. V pří­pa­dě, že se nemů­že­te dosta­vit na ošet­ře­ní, infor­muj­te nás pro­sím včas. Objed­náv­ku může­te zru­šit nej­poz­dě­ji 24 hodin pře­dem. Buď­te ohle­du­pl­ní k ostat­ním kli­entkám a nám umož­ně­te nabíd­nout jim Vámi uvol­ně­ný ter­mín. V pří­pa­dě, že zru­ší­te ter­mín poz­dě­ji, vyjí­ma­je z toho neo­če­ká­va­né a nena­dá­lé situ­a­ce, tak Vám bude při příští návštěvě účto­ván stor­no popla­tek ve výši 50% z ceny základ­ní­ho ošet­ře­ní tj. 500 Kč.
  3. Pokud se bez omlu­vy nedo­sta­ví­te na ošet­ře­ní, dal­ší rezer­va­ce již nebu­de možná.
  4. Pokud se objed­ná­vá­te na ošet­ře­ní jako nový kli­ent, pro­sí­me o slo­že­ní zálo­hy 500 Kč. Tato zálo­ha Vám bude ode­čte­na z cel­ko­vé ceny ošet­ře­ní v den koná­ní služby.
  5. Jde nám o to, aby Vaše pleť, ruce, nož­ky byly zdra­vé a krás­né. A toho nelze docí­lit jen ošet­ře­ním v salo­nu. Je vel­mi důle­ži­té, abys­te měli také kva­lit­ní kos­me­tic­ké pří­prav­ky pro domá­cí péči. Pokud pou­ží­vá­te stej­nou kos­me­ti­ku, kte­rou Vás ošet­řu­je­me v insti­tu­tu, nehro­zí rizi­ko aler­gic­ké reak­ce a Vy tím zlep­šu­je­te účin­nost a trvá­ní salon­ní­ho ošet­ře­ní. Může­me tak spo­lu pra­co­vat na sys­te­ma­tic­kém zlep­še­ní kva­li­ty Vaší pleti.
  6. Pří­prav­ky vhod­né pro domá­cí péči jsou běž­ně k dostá­ní u nás v institutu.
  7. Posky­tu­je­me Vám nejen ser­vis při výbě­ru kos­me­ti­ky, ale výrob­ky máte k dis­po­zi­ci oka­mži­tě. Pokud jsou momen­tál­ně vypro­dá­ny, řeší­me to for­mou vzor­ků pro Vás, aby nebyl naru­šen Váš rutin­ní režim. Také se sna­ží­me for­mou růz­ných balíč­ků či akcí o výhod­něj­ší ceny. Pokud se i přes to roz­hod­ne­te naku­po­vat kos­me­tic­ké pří­prav­ky na inter­ne­tu, zvaž­te, zda s námi nadá­le chce­te spo­lu­pra­co­vat. Nepři­jde nám v pořád­ku, pokud za naši prá­ci a vědo­mos­ti dosta­ne zapla­ce­no inter­ne­to­vý pro­dej­ce, kte­rý o Vás a Vaší ple­ti neví zho­la nic a kte­rý zná pou­ze čís­lo Vaše­ho ban­kov­ní­ho účtu.
  8. Vaše osob­ní úda­je zpra­co­vá­vá­me dle ZOOÚ a na něj nava­zu­jí­cí­ho GDPR- sou­hlas pode­pi­su­je­te pří­mo v salonu.
  9. Objed­ná­ním se na ošet­ře­ní akcep­tu­je­te pra­vi­dla cho­du salonu.

Děku­je­me za Váš čas věno­va­ný tomu­to sdě­le­ní a těší­me se na dal­ší pří­jem­ná setká­ní u nás v institutu.

Iva Tichá, Míša, Deni­sa, Niky, nově i Pet­ra a náš ben­ja­mí­nek Sab­ča 😊