Nová generace aktivní mezoterapie přináší technologii vlasově tenkých zlatých mikrojehliček ke stimulaci požadovaných vrstev pleti.

ELLISYS apli­ka­ce vytvá­ří nový kolagen, kte­rý je ple­ti vlast­ním, při­ro­ze­ným mate­ri­á­lem odpo­věd­ným za její pev­nost a vyhla­ze­ní vrá­sek. Při ošet­ře­ní dochá­zí k apli­ka­ci aktiv­ní ener­gie zla­tý­mi mik­ro­jeh­lič­ka­mi po celé hloub­ce vpi­chu nebo pou­ze na hro­tu pod­le přes­ných poža­dav­ků ple­ti kaž­dé­ho kli­en­ta. Oka­mži­tý i dlou­ho­do­bý efekt, prak­tic­ky bezbo­lest­ná apli­ka­ce s rych­lým zklid­ně­ním po ošet­ře­ní, to vše jsou výho­dy zce­la uni­kát­ní­ho reju­ve­ni­zač­ní­ho ošet­ře­ní. Ide­ál­ní pro vytvo­ře­ní indi­vi­du­ál­ní kúry pro kli­ent­ku. Ošet­ře­ní ELLISYS je veli­ce mul­ti­funkč­ní. Lze jej pou­žít pro ošet­ře­ní jem­ných vrá­sek, linek a pova­da­jí­cí pokož­ky, stej­ně jako i pro účin­nou pre­ven­ci stár­nu­tí ple­ti. ELLISYS také význam­ně redu­ku­je tvor­bu akné i postaknóz­ních jiz­vi­ček a při­spí­vá k depig­men­ta­ci ple­ti i reduk­ci zvět­še­ných pórů.

Co při­ná­ší nová gene­ra­ce ELLISYS?
Tato tech­no­lo­gie vyu­ží­vá 25 nebo 49 vla­so­vě ten­kých zla­tých mik­ro­jeh­li­ček ke sti­mu­la­ci poža­do­va­ných vrs­tev ple­ti. Aktiv­ní ener­gie apli­ko­va­ná zla­tý­mi mik­ro­jeh­lič­ka­mi po celé hloub­ce vpi­chu nebo pou­ze na hro­tu pod­le přes­ných poža­dav­ků ple­ti kaž­dé­ho kli­en­ta.

Klí­čem k úspě­chu je při­ro­ze­nost
ELLISYS apli­ka­ce vytvá­ří nový kolagen, kte­rý je ple­ti vlast­ním, při­ro­ze­ným mate­ri­á­lem odpo­věd­ným za její pev­nost a vyhla­ze­ní vrá­sek.
Oka­mži­tý i dlou­ho­do­bý efekt, prak­tic­ky bezbo­lest­ná apli­ka­ce s rych­lým zklid­ně­ním po ošet­ře­ní.
Inten­ziv­ní kúry i kom­bi­na­ce s pro­fe­si­o­nál­ní­mi séry a ple­ťo­vý­mi maskami.

Auto-kolagen­ní rege­ne­ra­ce ELLISYS
Ide­ál­ní pro ošet­ře­ní jem­ných vrá­sek, linek a pova­da­jí­cí pokož­ky, stej­ně tak i pro účin­nou pre­ven­ci stár­nu­tí ple­ti.
ELLISYS také význam­ně redu­ku­je tvor­bu akné i postaknóz­ních jiz­vi­ček a při­spí­vá k depig­men­ta­ci ple­ti i reduk­ci zvět­še­ných pórů.

Čas­té otáz­ky
Je vhod­né apli­ko­vat pře­dem aneste­tic­ký krém?
Ano, jed­no­znač­ně sni­žu­je boles­ti­vost zákro­ku.

Jak dlou­ho trvá prů­měr­ný zákrok?
Aneste­tic­ký krém (20min) + apli­ka­ce (10-30min) + chla­ze­ní (10min) = cca 1hodina

Jak rych­le se zlep­ší stav akné?
Během 2-3 dnů, díky kom­bi­na­ci efek­tu mik­ro­je­hel a vyso­ko­frekvenč­ní ener­gie

Kdy je vidět efekt zákro­ku?
Bez­pro­střed­ně po zákro­ku bude­te regis­tro­vat kon­trak­ci kůže. Obno­va kolage­nu a vznik pev­něj­ší struk­tu­ry trvá mini­mál­ně 1 měsíc a celý pozi­tiv­ní efekt se roz­ví­jí a pře­tr­vá­vá v řádu mno­ha měsí­ců.

Jaké jsou dopo­ru­če­ny inter­va­ly a opa­ko­vá­ní mezi zákro­ky?
Dopo­ru­če­ná pro­dle­va mezi jed­not­li­vý­mi apli­ka­ce­mi 3-4 týd­ny, opti­mál­ní počet opa­ko­vá­ní 3-5.

Jaká jsou dopo­ru­če­ní po zákro­ku?
Apli­kuj­te rege­ne­rač­ní a hyd­ra­tu­jí­cí pří­prav­ky. Neod­stra­ňuj­te z kůže nási­lím odlou­čo­va­ná rezi­dua, nech­te je ode­jít při­ro­ze­ně. Pou­ží­vej­te dosta­teč­nou foto­pro­tek­ci. Vyhně­te se něko­lik dní koře­ně­ným jídlům, alko­ho­lu, sau­ně, jiným akti­vi­tám spo­je­ných s poce­ním, pla­vá­ní.

Jaká je rekon­va­lescen­ce po zákro­ku?
Při dob­rém ochla­ze­ní kůže po apli­ka­ci (vychla­ze­né gelo­vé sáč­ky) a dodr­že­ní výše uve­de­ných dopo­ru­če­ní po zákro­ku není kli­ent vysta­ven žád­ným dal­ším zásad­ním ome­ze­ním, ani v den zákroku.

Cena za 1 ošet­ře­ní – 2 500 Kč
Cel­ko­vý počet ošet­ře­ní a cel­ko­vá cena je závis­lá na sta­no­ve­né kúře.