zabalenou do luxusních dárkových setů!


MATIS

Vánoč­ní sety Matis Gol­den Coffret
Jsou doslo­va jako kom­plet­ní ritu­ál krá­sy, uce­le­ná pre­ven­ce pro­ti stár­nu­tí, vhod­né pro všech­ny typy ple­ti od mla­dist­vé po zra­lou a pro ženy všech věko­vých kate­go­rií.

Kaž­dý set obsa­hu­je krém + oční krém jako DÁREK

25+
CAPITAL JEUNESSE

Avan­tAge Jeu­nesse PNS 50mL
Répon­se Yeux Eye Con­tour Balm 15 ml
2 199 Kč
30+
HYDRATANT REPULPANT

Répon­se Correcti­ve Hyd­ra­ting Plum­ping Set
Hya­lu­ro­nic Per­for­man­ce 50 ml
Répon­se Yeux Eye Con­tour Balm 15 ml
2 099 Kč
45+
RITUEL BEAUTY COMPLET

Densi­fi­an­ce Intensi­ve Remo­del­ling Care 50 ml
Répon­se Yeux Eye Con­tour Balm 15 ml
3 699 Kč

Les Bou­les Sur­pri­se
mini­ma­lis­tic­ké, moder­ní a gla­mour

Chce­te být ori­gi­nál­ní, pověs­te krém ve vánoč­ní kou­li na stro­me­ček. A jako bonus se ješ­tě zasmě­je­te, až bude obda­ro­va­ná hle­dat 🙂 Co ve vánoč­ních kou­lích najde­te? Hyd­ra­ta­ci pro oči a rty nebo Péči pro sen­zi­tiv­ní pleť a třeš­nič­kou na stro­meč­ku bude luxus­ní kúra v podo­bě séra Ole­aS­cience nebo­li ,,Křištá­lo­vé slzy“. Jed­ná se o sta­ro­vě­ký eli­xír mlá­dí, kte­rý za 52 dní pro­bu­dí a obno­ví pev­nost kolage­no­vých spo­jů a pleť vypa­dá o 10 let mlad­ší!

RÉPONSE DÉLICATE
Deli­ca­te Mois­tu­ri­sing Cre­am 50 ml
Pee­ling Cre­am 15 ml
1 899 Kč
RÉPONSE INTENSIVE
Ole­aS­cience 15 ml
Densi­fi­an­ce 15 ml
2 509 Kč

PAYOT

Ani PAYOT letoš­ní váno­ce neza­há­lel. Při­pra­vil pro Vás 2 zce­la výji­meč­né sety s luxus­ním dote­kem pivoň­ky nebo kaš­mí­ru v luxus­ní dár­ko­vé taš­tič­ce.

PAYOT PERFORM LIFT
– Revi­ta­li­se and lift

Per­form Lift Vita­li­ty (den­ní krém) 50 ml
Per­form Lift Regard (oční krém) 15 ml
2 109 Kč
SUPREME JEUNESSE
– Enhan­ce and illu­mi­na­te

Dár­ko­vá sada ple­ťo­vé péče s kavi­á­rem
Suprê­me Jeu­nesse Jour (den­ní krém) 50 ml
Suprê­me Jeu­nesse Regard (oční krém) 15 ml
2 809 Kč

PUPA

Palet­ky, kte­ré koket­ně pomr­ká­va­jí po pro­fe­si­o­nál­ním svě­tě vizá­žis­tů, urče­né všem milov­ni­cím péče o krá­su a kaze­ty inspi­ro­va­né svě­tem desig­nu pro všech­ny ty, kdo chtě­jí udá­vat směr v nej­no­věj­ších tren­dech. Jedi­neč­né kolek­ce, obsa­hu­jí­cí ty nej­ú­žas­něj­ší aktu­ál­ně dostup­né pro­duk­ty.

PUPA BIRD 1
Make-up kaze­ta pro líče­ní rtů. Obsa­hu­je
třpy­ti­vé rtěn­ky, mat­né rtěn­ky a lesk
pro zvý­raz­ně­ní obje­mu rtů.
519 Kč
PUPART LIPS
Pro­fe­si­o­nál­ní pale­ta pro make-up rtů.
Rtěn­ky s mat­ný­mi, kla­sic­ký­mi a lesk­lý­mi
fini­ši a les­ky pro ultra záři­vé rty.
799 Kč
PUPART EYES
Pro­fe­si­o­nál­ní pale­ta pro make-up očí. Kré­mo­vé a
kom­pakt­ní stí­ny s mat­ným, saté­no­vým
a per­le­ťo­vým fini­šem a čer­né lin­ky.
799 Kč
VAMP! MASCARA DEFINITION
& MULTIPLAY

Iko­nic­ká řasen­ka znač­ky Pupa v novém pro­ve­de­ní
pro nesku­teč­ný objem a doko­na­le defi­no­va­né řasy.
Tuž­ka s tro­jí funk­cí: oční lin­ky, stí­ny a kaja­lo­vá tuž­ka.
799 Kč
VAMP! MASCARA
& I’M MATT

Kul­tov­ní řasen­ka znač­ky Pupa. Úžas­ně atrak­tiv­ní řasy
s obrov­ským obje­mem. Rtěn­ka v syté bar­vě –
abso­lut­ní mat.
1 099 Kč
VAMP! MASCARA DEFINITION
& MISS PUPA

Iko­nic­ká řasen­ka znač­ky Pupa v novém pro­ve­de­ní
pro nesku­teč­ný objem a doko­na­le defi­no­va­né řasy.
Ultra lesk­lá rtěn­ka s čirým efek­tem.
1 099 Kč
VAMP! MASCARA EXPLOSIVE LASHES
& BRIGHTENS MASK & EYE PATCH

Iko­nic­ká řasen­ka znač­ky Pupa ve vari­an­tě Explo­si­ve.
Revi­ta­li­zo­va­ná a roz­jas­ně­ná pleť za pou­hých 15
minut. Roz­jas­ňu­je a osvě­žu­je oční oko­lí.
899 Kč
VAMP! MASCARA EXTREME
& BRIGHTENS MASK & EYE PATCH

Kul­tov­ní řasen­ka znač­ky Pupa pro extrém­ní objem.
Revi­ta­li­zo­va­ná a roz­jas­ně­ná pleť za pou­hých 15
minut. Roz­jas­ňu­je a osvě­žu­je oční oko­lí.
899 Kč
VAMP! MASCARA EXTREME
& EXTREME GOLD HIGHLIGHTER

Kul­tov­ní řasen­ka znač­ky Pupa pro extrém­ní objem.
Zape­če­ný roz­jas­ňo­vač s efek­tem čis­té­ho svět­la.
1 199 Kč