fbpx
Back to Top

DÁRKOVÝ VOUCHER NA EXLUZIVNÍ OŠETŘENÍ 

Darujte voucher na ošetření v našem salonu v libovolné hodnotě.

Ten­to krás­ný dár­ko­vý vou­cher Vám vysta­ví­me na jakou­ko­li část­ku, kte­rou chce­te obda­ro­vat své blíz­ké. Uplat­nit ho lze na libo­vol­né ošet­ře­ní nebo jinou služ­bu, kte­rou nabí­zí­me (pří­stro­jo­vá ošet­ře­ní, mani­k­ú­ra, pedikúra, …).


Hod­no­ta vou­che­ru je libo­vol­ná – pro­sím napiš­te Vámi zvo­le­nou část­ku do poznám­ky for­mu­lá­ře.
Plat­nost dár­ko­vé­ho vou­che­ru je 6 měsí­ce od data vydání.

REZERVAČNÍ FORMULÁŘ

DÁRKOVÝ VOUCHER NA EXKLUZIVNÍ OŠETŘENÍ

DÁRKOVÝ VOUCHER – ZA JEDEN DEN HVĚZDOU

Chcete být Hvězdou během jednoho dne?
To Vám Nyní můžeme exkluzivně splnit v rámci našeho balíčku služeb.

Začne­te v našem salo­nu krá­sy Matis Paris Beau­ty Insti­tut v Čes­kých Budě­jo­vi­cích, kde se posta­rá­me o Vaší pleť a neh­ty.
Násled­ně navští­ví­te vyhlá­še­né kadeř­nic­tví Miracle, kde se posta­ra­jí o vaše vla­sy. A nako­nec se Vás ujme zná­má holly­wo­od­ská
 sty­list­ka Stáňa Šlos­se­ro­vá, kte­rá oblé­ka­la sko­ro celý Holly­wo­od. To zní jako sen že?

Balíček obsahuje:

Matis Paris Beau­ty Insti­tu­te v Čes­ký Budě­jo­vi­cích:
– Ana­lý­za ple­ti
– LES ESSENTIELS BEAUTÉ ošet­ře­ní, kte­ré řeší základ­ní potře­by ple­ti (tj. dodá­ní svě­žes­ti a výži­vy, vyčiš­tě­ní a hyd­ra­ta­ci) nebo ošet­ře­ní GENEO+ inten­ziv­ní omla­ze­ní ple­ti
– Ke kaž­dé­mu ošet­ře­ní Luxus­ní mani­k­ú­ra E.Mi či mani­k­ú­ra E.Mi. gel lak
– Vytvo­ře­ní pro­fe­si­o­nál­ní­ho make-upu, pora­den­ství v oblas­ti líčení

Kadeř­nic­tví Miracle v Čes­kých Budě­jo­vi­cích:
– Kon­zul­ta­ce s pro­fe­si­o­nál­ním kadeř­ní­kem
– Hloub­ko­vá vla­so­vá kúra (čiš­tě­ní) pro ozdra­ve­ní vla­sů (Mali­buC, Urban Arche­my, Red­ken Che­mis­t­ry)
– Vla­so­vý toner
– Závě­reč­ný sty­ling a fou­ka­ná
– Dopo­ru­če­ní pro domá­cí péči, aby vla­sy zůsta­ly zdravé

Zrca­dlo sty­lu s Holly­wo­od­skou hvězdou Stáňou Šlos­se­ro­vou jako 90 minu­to­vý onli­ne sty­ling:
– Zefek­tiv­ní­te svůj šat­ník z pohod­lí domo­va
– Bude­te mít přes­ný pře­hled toho, co by váš šat­ník měl obsa­ho­vat
– Nebu­de­te utrá­cet zby­teč­né pení­ze za věci, kte­ré nepo­tře­bu­je­te
– Neza­sko­čí Vás žád­ná situ­a­ce, vždyc­ky bude­te mít co na sebe

Cel­ko­vá cena balíč­ku je 6.500 Kč
Plat­nost dár­ko­vé­ho vou­che­ru je 2 měsí­ce od data vydání.

REZERVAČNÍ FORMULÁŘ

DÁRKOVÝ VOUCHER – ZA JEDEN DEN HVĚZDOU