fbpx
Back to Top

Category Archives: Blog

Nově v Matis Paris – Thermage a IPL

Ved­le kos­me­tic­kých ošet­ře­ní nabí­zí­me od říj­na nová pří­stro­jo­vá ošet­ře­ní zací­le­ná na kon­krét­ní pro­blémy ple­ti. Díky uni­kát­ním tech­no­lo­giím, kte­ré umož­ňu­jí pro­stou­pit do hlub­ších vrs­tev der­mis, se v posled­ní době stá­va­jí nedíl­nou sou­čás­tí moder­ní­ho poje­tí péče o pleť. číst dál

Jarní detox

Jaro volá, při­ví­tej­te jaro s novou image, má jar­ní roman­ce atd… Také jste si Dámy všimly, že ze všech médií na Vás najed­nou úto­čí tato či podob­ná sdě­le­ní? Ta komerč­ní masáž je oprav­du vel­ká a mno­hou z Vás může i odra­dit. číst dál

3 MAX – Jednoduché řešení pro Vaše tělo i pleť!

3 Max v sobě slu­ču­je hned 3 tech­no­lo­gie vedou­cí k doko­na­lé posta­vě i ple­ti: Kavi­ta­ci, radi­o­frekven­ci a vaku­um. Jed­ná se o nej­star­ší ově­ře­né tech­ni­ky v oblas­ti nein­va­ziv­ní­ho hub­nu­tí a lif­tingu.
číst dál