BioRePeelCl3

ZREGENERUJE PLEŤ PO LÉTĚ

Biorevitalizace, relaxace, hydratace a peeling v jednom!

ZATOČÍ S NEŽÁDOUCÍ HYPERPIGMENTACÍ.

Kom­bi­na­ce aktiv­ních slo­žek BioRePeelCl3 účin­ně boju­je pro­ti násled­kům půso­be­ní UV záře­ní, vrás­kám, pig­men­ta­ci a akné. Spe­ci­fic­ký kolage­no­vý boos­ter, anti­o­xi­dan­ty a lif­tingo­vé aktiv­ní slož­ky účin­ně boju­jí pro­ti stárnutí.

Zajiš­ťu­je revi­ta­li­za­ci a hlu­bo­kou sti­mu­la­ci pokožky.

OMLAZENÍ bez injekcí!

Přípravek BIOREPEEL Cl3 obnovuje a omlazuje pokožku bez injekcí.

Je vhod­ný pro ty, kdo nemů­že nebo nechce pod­stou­pit injekč­ní revi­ta­li­za­ci. Tato bezbo­lest­ná pro­cedu­ra je vel­ké plus pro lidi se sní­že­ným pra­hem boles­ti. Pro­cedu­ra je rych­lá a nevy­ža­du­je žád­nou rekon­va­lescen­ci. Tato pro­cedu­ra se výbor­ně kom­bi­nu­je s injekč­ní­mi a pří­stro­jo­vý­mi technologiemi.

Slo­že­ní BioRePeelCl3 je uni­kát­ní a jedi­neč­né. Tako­vé mul­ti­funkč­ní a ori­gi­nál­ní slo­že­ní nemá žád­ný jiný pee­ling. Dvou­fá­zo­vý gel s lipo­li­tic­ky a hyd­ro­fil­ní slož­kou dělá BioRepeelCl3 jedi­neč­ným a uni­kát­ním na svě­tě. Paci­ent nepo­ci­ťu­je žád­ný diskomfort.

S ČÍM SI PORADÍ?

BioRePeelCI3

  • Revi­ta­li­za­ce obličeje 
  • Zjem­ně­ní a roz­jas­ně­ní pleti 
  • Potla­če­ní vidi­tel­ných vrásek 
  • Hyper­pig­me­ta­ce
  • Léč­ba akné v aktu­ní i suba­kut­ní formě 
  • Ost­ra­ně­ní pře­by­teč­né­ho mazu 
  • Roz­ší­ře­né póry 
  • Zjem­ně­ní jizev

TECHNOLOGIE, KTERÁ SE STALA SKUTEČNÝM PRŮLOMEM,
ZÍSKALA OCENĚNÍ IMCAS PAŘÍŽ 2020