28. 11. 2019

od 10 hodin

Bude pro Vás při­pra­ven tým vizá­žis­tek Mii, kte­ré Vám pora­dí s ide­ál­ním make upem pro jakou­ko­li pří­le­ži­tost. Po celý den máte také mož­nost při­jít a zdar­ma si nechat udě­lat odbor­nou ana­lý­zu ple­ti pro­střed­nic­tvím nové­ho Ana­ly­zé­ru ple­ti od Matis. Ten­to pří­stroj doká­že odha­lit pro­blémy Vaší ple­ti ješ­tě před jejich zapo­če­tím. My pak doká­že­me najít spo­leh­li­vé řeše­ní. Kaž­dá z Vás, kte­rá nás navští­ví, si navíc domů odne­se milou vánoč­ní pozor­nost. Od 17 hodin bych Vás for­mou krát­ké před­náš­ky ráda sezná­mi­la s dal­ší­mi novin­ka­mi, kte­ré pro Vás chys­tá­me v dal­ším roce a s ter­mí­nem Skin coa­ching, což je moje nová vize v naší vzá­jem­né spolupráci.

Ráda bych Vás tím­to srdeč­ně pozva­la a záro­veň Vás požá­da­la o rezer­va­ci Vaše­ho ter­mí­nu. Ter­mí­ny líče­ní začí­na­jí od 10 hodin, stej­ně tak ana­lý­zy ple­ti. Rezer­va­ce na před­náš­ku od 17 hodin je vzhle­dem k ome­ze­né­mu pro­sto­ru salo­nu max. 30 osob také nut­ná. Pro­sím rezer­vuj­te si svá mís­ta včas na tel: 607 504 591 nebo pří­mo v salonu.


9. 12. 2019

od 9 hodin

Může­te vyu­žít služ­by Eye­brow sty­list­ky a nechat si pora­dit s tva­rem a bar­vou obo­čí. Bude­te mít také mož­nost nechat si zdar­ma udě­lat Ana­lý­zu ple­ti s odbor­ným pora­den­stvím. Může­te také absol­vo­vat ukáz­ku Lunch Tre­at­ment, nebo­li 30 minu­to­vé­ho ošet­ře­ní. Od 17 hodin bude násle­do­vat můj krát­ký pří­spě­vek o budou­cí vizi kos­me­ti­ky, nastu­pu­jí­cích tren­dech v ošet­ře­ní a před­sta­ve­ní našich pří­stro­jo­vých novi­nek. Ráda Vás uvi­dím a všech­ny jste srdeč­ně vítány.

I u toho­to pod­ve­čír­ku pla­tí nut­nost rezer­va­ce Vaše­ho ter­mí­nu. Věřím, že jsem se aspoň jed­ním z ter­mí­nů tre­fi­la do Vaše­ho vol­né­ho času a že si spo­leč­ně zpří­jem­ní­me advent­ní čas.