3 Max v sobě slu­ču­je hned 3 tech­no­lo­gie vedou­cí k doko­na­lé posta­vě i ple­ti: Kavi­ta­ci, radi­o­frekven­ci a vaku­um. Jed­ná se o nej­star­ší ově­ře­né tech­ni­ky v oblas­ti nein­va­ziv­ní­ho hub­nu­tí a liftingu.

Prin­ci­pem kavi­ta­ce je půso­be­ní níz­ko­frekvenč­ní­ho ultra­zvu­ko­vé­ho vlně­ní na buněč­nou mem­brá­nu tuko­vé buň­ky. Kavi­ta­ce slou­ží k odbou­rá­vá­ní tuko­vých loži­sek a k odstra­ňo­vá­ní celu­li­ti­dy a to tak, aby nedo­šlo k jaké­mu­ko­li naru­še­ní inte­gri­ty kůže nebo k nepří­z­ni­vé­mu ovliv­ně­ní okol­ních orgá­nů. Tuk je odvá­děn z těla lym­fa­tic­kým systémem.

Před kavi­tač­ní pro­cedu­rou je vhod­né dodr­žo­vat zvý­še­ný pit­ný režim (4 lit­ry nesla­ze­né teku­ti­ny), stej­ný režim pak násle­du­je cca 4 dny poté. Dél­ka pro­cedu­ry je max. 60 min. Po doho­dě s tera­pe­u­tem Vám bude nasta­ven ide­ál­ní plán ošet­ře­ní. Někte­ré kli­ent­ky cítí úby­tek v cen­ti­me­t­rech jiné výraz­né změk­nu­tí tká­ně. Je nut­né dbát zvý­še­né opa­tr­nos­ti a řád­ně s tera­pe­u­tem pro­dis­ku­to­vat pří­pad­né kon­tra­in­di­ka­ce. Kavi­ta­ce je urče­na pro kli­ent­ky, kte­ré mají aktiv­ní život­ní styl, přes­to mají pro­blé­mo­vou par­tii, kte­rou nemo­hou odstranit.

Radi­o­frekven­ce těla fun­gu­je na prin­ci­pu zahřá­tí tuko­vých tká­ní, kdy se tuk začne odpla­vo­vat při­ro­ze­nou ces­tou a díky pří­dav­né­mu vakuu se ten­to pro­ces urych­lí. Radi­o­frekven­ce je urče­na zejmé­na pro kli­ent­ky, pro kte­ré není vhod­né kavi­tač­ní ošet­ře­ní a kte­ré trpí celu­li­ti­dou nebo mají ochablou pokož­ku (po poro­du, náh­lý úby­tek váhy). Pro maxi­mál­ní efekt je výbor­ná kom­bi­na­ce s vaku­em a kavi­ta­cí. Dochá­zí k lif­tingu povad­lé kůže a odstra­ně­ní celu­li­ti­dy. Počet ošet­ře­ní opět závi­sí na sta­vu pokož­ky. Obec­ně je dopo­ru­čo­vá­no 4- 6 ošet­ře­ní v dél­ce maxi­mál­ně 40 minut. Časo­vý odstup by měl být cca 7 dní. Mož­né kon­tra­in­di­ka­ce je také vhod­né prodiskutovat.

Obli­čejo­vá radi­o­frekven­ce je meto­da zná­má také pod názvem nechi­rur­gic­ký lif­ting. Jed­ná se o nein­va­ziv­ní tech­ni­ku, kori­gu­jí­cí ochab­lost ple­ti. Vede k její­mu vypnu­tí a cel­ko­vým výsled­kem je doko­na­lej­ší tvar obli­če­je. Vyni­ka­jí­cí výsled­ky jsou pro­ká­zá­ny v oblas­ti krku a dekol­tu. Skvě­lé řeše­ní tzv. dvo­ji­té brady.

V kost­ce jsem Vám nastí­ni­la, jak 3 MAX fun­gu­je a jak Vám může pomo­ci. S pří­pad­ný­mi dota­zy mě nevá­hej­te kon­tak­to­vat. Pro kaž­dou z Vás vytvo­ří­me indi­vi­du­ál­ní plán dle přá­ní a potřeby.