fbpx
Back to Top

Matis Paris
Beauty Institute

„Vítej­te v Matis Paris Beau­ty Insti­tu­te, na mís­tě, kde se o Vás posta­rá­me bez kom­pro­mi­sů, s tou nej­vět­ší mož­nou péčí.“

Náš salon síd­lí pří­mo v srd­ci Čes­kých Budě­jo­vic a nabí­zí moder­ní pro­stře­dí i rela­xač­ní atmo­sfé­ru pro Vaše maxi­mál­ní pohod­lí. Spe­ci­a­li­zu­je­me se na luxus­ní péči o pleť, nohy a doko­na­le vypa­da­jí­cí ruce za pou­ži­tí těch nej­kva­lit­něj­ších pro­duk­tů, kte­ré jsou ově­ře­ny nejen odbor­ní­ky, ale pře­de­vším Vámi , spo­ko­je­ný­mi kli­en­ty. Kro­mě čis­té kos­me­tic­ké ruč­ní prá­ce, pou­ží­vá­me i řadu cer­ti­fi­ko­va­ných kos­me­tic­kých přístrojů.

Tím nej­dů­le­ži­těj­ším pro Vás, je však naše „know how“, pro­fe­si­o­nál­ní tým s mno­ha­le­tou pra­xí v obo­ru kos­me­ti­ky, pedi­k­ú­ry i mani­k­ú­ry. Pro­to také nabí­zí­me 100% garan­ci vrá­ce­ní peněz v plné výši, když by kli­ent nebyl s naši­mi služ­ba­mi spokojen.

Repre­zen­tu­je­me jedi­neč­ný svět krá­sy a jsme mís­tem, kde pro­střed­nic­tvím fan­tas­tic­kých tex­tur, vůní a har­mo­nie, pro­mě­ní­me Váš kaž­do­den­ní stres v pří­jem­nou rela­xa­ci. Navštiv­te náš salon a ocit­ne­te se na chvil­ku v jiném světě.